Secret Garden
Secret Garden

 

 

 

How beautiful is your love, my sister, my bride!

How much better is your love than wine,

And the fragrance of your oils

Than all kinds of spices!

Your lips, my bride, drip honey;

Honey and milk are under your tongue,

And the fragrance of your garments

is like the fragrance of Lebanon.

 

 Song of Solomon 3:10-11

 

 

 

 

 

 

 Peace like a river

Love like a fountain

The wind of Your Spirit is blowing

everywhere

 

Joy like a fountain

Healing spring of life

Come Holy Spirit

Let your fire fall

 

      

 

 

 

Japanese garden photo ma13-49.gif

 

 

My Beloved has gone down to his garden,

to the beds of spices, to browse

in the gardens and to gather lilies.

I am my Beloved’s and my Beloved is mine;

 

he browses among the lilies.

 

Song of Solomon 6:2-3

Reacties

 

 

 

Worstelen met of sámen met God

Op een dag loop je vast. Wij hebben allemaal eens ervaren dat God op een beslissend moment Zijn engelen uitzendt om ons te helpen (Ps.91). Alsof we Hem ná konden rekenen. Net zovaak hebben we meegemaakt dat wij dingen niet op een rijtje krijgen. God verhoort niet of grijpt niet in. Zeker, alle gebrokenheid, onvolmaaktheid en kwaad komt niet van God én straks komt de volmaaktheid. Dat staat als een huis! Wij leven nu in een wereld waar geldt: 'Wie bidt ontvangt' én waar blijkbaar tegelijk momenten niks gedaan kan(?) worden om het kruisoffer van Jezus tegen te houden en dat mensen waarom dan ook sterven, oud én jong.

Wat kunnen we erover worstelen mét God. Maar worstelen met God verlies je en maakt verder van God los, verbittert! Jacob worstelde er ook zo mee (Gen. 32-33). Hij moet zijn broer Esau ontmoeten en heeft alle reden om daar als een berg tegen op te zien. En voordat hij zijn broer zal ontmoeten raakt hij ook nog in gevecht met God. Bijzonder is dat dit gevecht van Gód uitgaat. Ik denk dat dát typerend is voor al onze worstelingen. Niet wij worstelen met God, maar vanuit de kant van God komt er een gevecht. Dingen worden plotseling anders dan dat je eerder van God ervaren hebt. Zoals je met God was opgevoed, zoals je Hem zag: het begint je aan te vallen, te knokken in je, mét je zelfs. Er komt een kloof. Je godsbeeld valt je aan. Dat gevecht kan zo heftig worden dat de Here er nb Zijn hand vol aan heeft; vol aan jou.

Duidelijk in de worsteling van Jacob is dat de Here Jacob tegen zijn verstand en gevoel in ermee te hulp wil komen. Dit blijkt dus niet een worsteling van Jacob mét God te zijn of tégen God, maar een worsteling om samen mét God Esau tegemoet te gaan. Jacob wil dan ook uit die worsteling, aanvechting de zegen van de Here verkrijgen: Ik staak dit gevecht pas als U mij zegent. Dat doet hij door de Here in plaats van tegenstander tot zijn bondgenoot te maken ín zijn strijd met zijn broer.

Dit is een les voor ons: De Here tot je bondgenoot maken tegenover je pijn, verdriet en gemis. In mijn ogen is dat ook Jezus' missie geweest en door de Heilige Geest is Hij - doet Hij zo nóg. De Here maakt zich één met ons tégenover ons probleem. Hij vereenzelvigt Zich met ons in zo'n situatie. Hij zegt: in jouw ziek, eenzaam en verdrietig zijn, ben Ik dat óók (Matth. 25). Daarom moeten we onze strijd met onze moeiten niet tégen God uitvechten, alsof God het probleem is, maar samen mét God, met de Here Jezus die strijd te lijf gaan. Hem ervoor inschakelen; laat Hém dat gevecht maar doen! Er is niks waarin Hij ons niet aanvoelt, meevoelt en Hij laat er ons ook nooit mee zitten. Hij trekt ons lot Zich aan. Hij lijdt er Zelf óók onder. Ds. Geert Boogaard die drie kinderen moest verliezen én zijn vrouw schrijft dan: 'Wie heeft haar leven ingekort en van haar jaren afgedaan? Ik weet het niet, ik zeg niet: God; ik spreek Hem liever vragend aan: Vond U het ook zo'n zware dag, toen zij te sterven lag?' In die strijd krijgen wij de Heilige Geest en Die geeft ons vrede in onze situatie; een vrede die alle verstand te boven gaat. Voor mij is dit de juiste houding in ons omgaan met zorgen. Niet knokken mét God over je berg van zorgen, maar sámen met God die berg tegemoet gaan. Zoals iemand zei: 'Als ik al die ellende zie, zeg ik nooit: Waarom doet God daar niks aan. Ik zeg altijd: Gelukkig is God er ook, als Die er niet was, dan zou het nog veel erger, moeilijker zijn.'

Zo hebben ook die 'geloofdshelden' geleefd uit Hebreeën 11. Van deze mensen staat dat ze in het geloof gestorven zijn en géén van Gods beloften in vervulling zagen gaan. Blijkbaar wisten deze mensen dat het net zo goed kan dat God pas vervulling van Zijn beloften gaat geven op de nieuwe aarde (13-16). Toch haakten deze mensen niet af. Die belofte was voldoende voor hen. Ze zijn ermee doormidden gezaagd, voor de wilde dieren gegooid (17-40), God greep niet in en soms gingen ze die weg zelfs zingende. Zoals vrienden van ons die lichamelijk erg weinig kunnen en hebben, maar bruisen van geloof, hoop en liefde en de karrentrekkers zijn van hun kerk. Toen ze wat te vieren hadden zeiden ze: 'Wij willen vandaag niet denken aan wat we niet kunnen en niet hebben.' Met God springen ze over hun muur van zorgen (David). Gods kracht wordt in hun zwakheid volbracht (Paulus).

Hoe je tot zo'n visie komt? Door ons gesprek mét God, ons gebed: Ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent. Tegen de berg zeggen hoe groot God is en tegen God hoe groot de berg is! Ons gebed is de kracht om verder te kunnen. Niet dat de situatie dan altijd anders wordt. Er is geen enkele garantie dat ik krijg wat ik vraag. Soms komt dat pas op de nieuwe aarde. Maar ík word anders in die situatie. Er tekent zich een regenboog af in de wolken. Die staat altijd tégen het noorden: juist waar de kou vandaan komt en 't donker is. En als er geen engel komt om uit de narigheid te halen, komt een engel je er dwars doorheen leiden: een geleide-engel. Toon Hermans bidt dan: 'Heer, toen ik in het diepe dal zat en geen spatje meer zag van het licht op de top, heb ik U aangeroepen en het werd lichter. Het licht kwam in het dal, en langs het licht klauterde ik weer omhoog, moeizaam, maar eenmaal aan de top zag ik het licht in volle glorie. Het leed was geleden, en dankbaar heb ik Uw licht omhelsd. Nu weet ik zeker: U bent het stralende licht aan de top van de berg, maar ook de schittering van het vonkje in het dal.'

Ds W. van Herwijnen

(Ds. van Herwijnen is PKN-predikant in Zwijndrecht. Dit artikel is in verkorte vorm als column gepubliceerd in het Nederlands Dagblad, n.a.v. de brand in Kampen, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Van zijn hand verschenen verschillende werken, o.a. 'Als je het moeilijk geloven kunt' en 'Op Gods weg blijven'.)

Reacties

 

 

 photo sc2092.gif 

 

 

Dingen samen met God ondernemen

 

 

Dingen met God ondernemen

 

23.1.  Doe alles in overleg met de Heer

 

Spreuken 3:6;  "Ken Hem in al uw wegen"

 

Spreuken 3:5,6.

Vertrouw op de Here met uw ganse hart ,

en steun op uw eigen inzicht niet.

Ken Hem in al uw wegen,

dan zal Hij uw paden recht maken

 

Bespreek alles met God.

 

23.2.  Zoek in alles de leiding van God

 

+ Efeze 5:17.

"En weest niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is"

 

Heer, wat zal ik doen?

Hoe zal ik dit aanpakken?

 

Zie weer Spreuken 3:5,6

"en steun op uw eigen inzicht niet"

 

23.3.  Of iets lukt hangt uiteindelijk van God af

 

+ Psalm 127:1,2.

"Als de Here het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de bouwlie­den daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is voor u tevergeefs dat gij vroeg opstaat en laat opblijft, brood der smarten eet - Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap"

 

+ Johannes 15:5.

"zonder Mij kunt gij niets doen"

(Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel  vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.)

 

+ Spreuken 10:22.

"de zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe"

 

23.4. Besef dat God boven alle dingen staat

 

Hij is het die uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt.

Dat geldt voor alle dingen. Er is geen toeval.

 

God is bij alles betrokken en Hij stuurt alles.

Ook de moeilijke dingen geschieden onder zijn toelating.

Die akelige dingen laat Hij medewerken ten goede. Zie: Rom. 8:28.

 

 

+ Efeze 1:11.

"Hem nu die in alles werkt naar de raad (naar het be­sluit) van zijn wil"

 

+ Mattheus 10:29-31.

"Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd; gij gaat vele mussen te boven." God is zelfs betrokken bij het vallen van een musje. Het vallen van een mus gaat niet buiten God om.

 

+ Spreuken 16:33.

"het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here"

Zelfs het vallen van een dobbelsteen staat onder Gods kontro­le.

 

+ Openbaring 3:7.

"Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten en Hij sluit en niemand opent".

God bepaalt of een deur open of dicht gaat en niemand anders.

 

+ Daniel 2:21.

"Hij zet koningen af en stelt koningen aan"

God zet koningen af of stelt ze aan.

God staat ook boven deze dingen.

 

+ Openbaring 17:17.

"want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen"

 God kan ook de harten van mensen sturen. Zodat ze de dingen doen waarvan God wil dat ze die doen. Zodat ze de keuzes maken en besluiten nemen die God wil.

 

+ Romeinen 8:31.

"Als God vóór ons is, wie (of wat) zal tegen ons zijn?"

 

Als God achter je staat is er alle reden om optimist te zijn. Daarom geldt voor ons het: "wat zou een mens mij doen?" (Hebr. 13:6) Als God iets wil, dan kan een mens of welk ander schepsel ook Hem niet tegen­houden. God kan mensen opzij schuiven (vervangen) of mensen van gedachten laten veranderen.

 

"Ik weet dat God de weg mij banen zal,

 want als Jezus in mij woont

 en in mij zijn kracht betoont

 weet ik ook dat God de weg mij banen zal."

 

+ Jesaja 45:2.

"Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen"

 

23.5.  Bidt om Gods zegen op je bezig zijn

 

Dat geldt voor alle dingen.

 

Heer, wilt U het leiden.

Heer, wilt U het zegenen.

Heer, wilt U maken dat het gaat lukken.

Heer, wilt U mij voorspoedig maken.

 

+ Spreuken 16:3.

"Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken"

 

beveel = aanbevelen = vragen om zijn zegen op wat je doet

 

+ Psalm 90:17.

"bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat"

 

bevestigen = zegenen/laat merken dat u meewerkt

 

+ Jakobus 4:2.

"gij hebt niets, omdat gij niet bidt"

 

23.6.  Je moet in geloof bezig zijn - in vertrouwen op God

 

+ Romeinen 14:23.

"en al wat niet uit geloof is, is zonde"

 

+ Psalm 37:5.

"Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken."

Wentelen d.w.z. als je er voor gebeden hebt (en je er rust op hebt) moet je er aan beginnen. Bidt dan: "Heer, ik ga het doen. Wilt U het maar zegenen en opvangen. Wilt u voor mij uitgaan en de weg banen"

 

+ 2 Samuel 10:12.

"de Here doe wat goed is in Zijn ogen"

Laat het resultaat aan God over.

 

Als het niet lukt (geen zegen erop), dan extra bidden:

- Here wat heeft dit te betekenen?

- Ben ik verkeerd bezig?

- Als het belangrijk is, wilt U het mij dan laten zien?

 

Als je iets probeert te doen en er rust geen zegen op, dan zou het kunnen zijn dat je er mee moet stoppen. Welke leiding heb je van God ontvangen bij de start? Vraag de Heer wat je mogelijk fout doet. Eventueel een nieuwe bevestiging vragen. Waar wijzen de bakens op? Wat zegt het Woord van God, hoe is de leiding van Gods Geest, waar wijzen de omstandigheden op, wat zeggen raadgevers, hoe leeft het bij je (geestelijke) medegelovi­gen?

 

+ Marcus 9:28.

"Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?" Dat is een goede vraag en een goed gebed om zelf ook gere­geld te bidden. "Here, waarom heb ik het niet gekund? Waarom is het mis­lukt?"

 

Rekenend op uw beloften ben ik verwinnaar te allen tijd.

 

Als je in de wil van God bent (als je serieus, naar je beste kunnen, de wil van God hebt gezocht), dan mag je rekenen op de zegen (de bijstand/de hulp van God) op je aktiviteiten.

 

 

 

 

 

23.7.  Weest tevreden met hoe God het leidt en besluit

 

+ Hebreen 13:5

   "weest tevreden met wat gij hebt"

 

(13:5,6;  "want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Here is mij een helper,…, wat zou een mens mij doen?")

 

Echter geef het niet te gauw op. Houdt vast aan Gods duidelij­ke beloften, desnoods tegen alles in. Doe ook je mond wijd open in gebed opdat God hem kan vullen. "Gij hebt niets, omdat gij niet bidt" (Jak. 4:2). Laat je door God doorlichten om te zien of je zelf de zegen in de weg staat (Psalm 139:23,24).

 

+ Psalm 18:31.

"Gods weg is volmaakt"

De Vader weet het het beste.

Gods weg is de beste, de beste, altijd.

 

+ Job 1:21.

"De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd"

 

Wees blij met wat God je geeft, maar je moet ook bereid zijn om het weer los te laten als God het zo stuurt. Dat geldt voor mensen, dingen maar ook voor aktiviteiten.

 

 http://www.deboodschapvandebijbel.nl

Reacties

 

 

Romantic photo ma1-9.gif

 

Wandelen met God

 

 

Wandelen met God vertrouwend,

aan zijn hand

luisteren naar zijn gebod

op weg naar het beloofde land.


Van Henoch spreekt de Heer

hij wandelde met Hem

en was niet meer,

hij volgde trouw zijn stem.


Ook Noach vond die rust

en ging daarin zijn weg

ja, elke stap daarop gelegd,

bedachtzaam en bewust.


Ren je over paden

dan struikel je keer op keer,

word je overladen met wonden

en dies meer.


Je hoeft niet hard te lopen

God vraagt dat niet van jou

maar wand'lend op Hem hopen

wees daarin steeds getrouw

 

Ina van der Welle

 
Reacties

 

 

 

 

 

Een geheime tuin

 
‘Wees nooit bang voor de schaduw van de angst. Die schaduw betekend doodeenvoudig dat er ergens licht schijnt.’
 
  
Een vertelling
 
 
Eens nam ik pen en papier mee naar de geheime tuin waar niemand komt… een heimelijke plek in het diepst van mijn ziel, verborgen voor de open velden om mij heen. Ik wilde brieven over mijn leven in een gouden boekje schrijven; woorden als herinneringen, die alleen ikzelf lezen kon. De jaren gleden voorbij zonder dat iemand ervan wist.   Op een dag kwam ik weer in mijn geheime tuin. Vol hoop en verwachtingen. Maar een rustig plekje kon ik niet vinden. De eens zo mooie tuin was plotseling droog en dor, bedekt met afgevallen bladeren van oud geworden bomen, neergedwarreld in de mulle aarde, wat eens mijn stevige ondergrond was. Geschrokken keek ik rond: waar is mijn schuilplaats, mijn geborgen plekje gebleven? Waar kan ik zitten en mijn leven overdenken? Wat is er nu nog overgebleven van mijn kostbare, geheime tuin? Rust en stilte kon ik niet meer vinden. In plaats daarvan was er chaos en wanorde in de tuin waar nooit iemand anders was geweest.   Wanhopig nam ik mijn gouden boekje mee naar buiten, naar de open velden om mij heen. Ik schreeuwde en hoopte dat een mens mij kon horen… ik voelde me zo eenzaam en alleen. Waarom heb ik nooit iemand verteld over mijn geheime tuin? Waarom heb ik daar nooit een ander mens naar binnen gelaten?   Een goede Herder passeerde mijn weg en keek mij aan… ‘Lief kind, wat heb je jezelf aangedaan?’ Met tranen in mijn ogen keek ik naar hem op. Ik schudde mijn hoofd en liet mijn schouders verslagen hangen. ‘Kom overeind, ik zal je laten zien wat je hebt achtergelaten.’ Hij wees in de richting van de plek waar ik was weggevlucht. Ik zag dat op die eenzame plek mijn tranen een bundel licht verborgen. Met vele vragen in mijn gedachten keek ik Hem zwijgend  aan.
Hij zag me aan en ik voelde: Hij zag míj, dwars door het dikke muurtje van mijn hart. Zo wist ik ineens wat hij bedoelde: Wees niet alleen met al je zorgen en je pijn. Deel ze liever hier, in de open velden om je heen. Daar waar antwoorden te vinden zijn, gevormd in goede aarde.   Hoe meer ik naar de Herder keek, hoe lichter de last van mijn pijn. Ik had me nog nooit zo kostbaar gevoeld! Maar toen kwam het dat Hij zei: 'Lief kind, je moet leren loslaten.' Wat bedoelde Hij daarmee? Ik hield mijn gouden boekje nog stevig in mijn handen geklemd. Als een zucht van de wind fluisterde Hij nog eenmaal: 'Lief kind, laat het los…' Ik wilde Hem aanraken, maar mijn handen had ik niet vrij. Hij verdween, als door een vlaag van de wind gedragen. Toen besefte ik ineens: vrij ben ik pas, met open handen.
 
Reacties

   

 

Goth photo ma16-34.gif

 

 Keep me as the apple of the eye;

Hide me in the shadow of Your wings

Psalm     17:8  

 

 

Reacties

   Autumn photo ma20-31.gifF

 

For in the day of trouble He will hide me in His tabernacle;

In the secret place of His tent He will hide me;

 

Psalm 27:5   

 

Reacties

 

 Autumn photo ma10-36.gif

 

 

He that dwells   

  in the secret place of the most High s

hall abide under the shadow of the 

    Almighty.

 

Psalm 91:1

 

Reacties

 

 

 

Fantasy Woman photo ma9-32.gif

 

In deze stilte

 

Geef ons uw vrede, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust.

 

Geef ons uw vreugde, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust.

 

Geef ons uw zegen, in deze stilte.

Breng onze onrust tot rust.

 

© Stichting Sela Music

 

Reacties

 

Romantic photo ma4-49.gif 

In Gods tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.

 

God betoont mij Zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij. Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats. Achter Hem kan ik schuilen. Hij laat mij volken overwinnen.’ Psalm 144:2 Het Boek Steeds weer opnieuw klinkt in de Psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven. Degene die deze verzen heeft opgeschreven is een ‘ervaringsdeskundige’: David. Hij wist er alles van. David heeft heel veel benauwde momenten in zijn leven gekend, maar hij heeft ook ervaren dat God hem steeds weer opnieuw beschermd heeft. Hij leerde dat hij achter God kon schuilen. David werd in zijn leven voortdurend bedreigd door Saul. Deze probeerde hem steeds weer te doden. Maar God beschermde hem. Op een dag wordt het David te heet onder de voeten en hij vlucht naar het land van de Filistijnen. Hij denkt daar bescherming te vinden. In eerste instantie lijkt dat ook zo te zijn. De Filistijnen laten hem met rust en geven hem zelfs de stad Siklag. Maar God wil niet dat David zich verschuilt achter de Filistijnen, hij wil dat David achter hem schuilt. Hij laat dan ook iets gebeuren om David een lesje te leren. Op een dag, als David en zijn mannen ergens strijd leveren, vallen de Amalekieten Siklag binnen, vernietigen het en nemen de vrouwen en kinderen gevangen. David krijgt de schuld hiervan en zijn mannen keren zich tegen hem en dreigen hem te doden. Dan neemt David een goed besluit, hij zoekt zijn steun weer bij God. (zie 1 Samuël 30:6) David realiseerde zich opnieuw dat er maar één veilige plek is: bij God. Dit geldt ook voor ons. Er is een schuilplaats, een ‘geheime plaats’ waar God ons wil verbergen. Die geheime plaats is als het oog van een orkaan. Terwijl alles om ons heen stormt, is er voor ons een plek van rust en vrede. Dat lijkt nogal tegenstrijdig, want we ervaren tegelijkertijd zowel de storm als de vrede. Als wij ons terugtrekken in de geheime plaats, stopt de storm niet altijd direct, maar we zijn wel veilig! Een schuilplaats is wel iets, waar wij naar binnen moeten vluchten. Een schuilplaats zet zichzelf niet automatisch over je heen; je moet haar zoeken en naar binnen gaan om veilig te kunnen schuilen. Ren dus naar God toe! Zoek zijn tegenwoordigheid, want dat is onze schuilplaats. En in zijn tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.

http://www.heartsync.nl/

 
Reacties

 

 

 

 

 Waterfalls photo ma15-42.gif

 

 

 

De geheime plaats

 

 

De kroon van het leven is voor de overwinnaar. Het is niet voor degenen die op hun gemak zijn in Sion. We moeten op onze plaats zijn waar God kan rekenen op onze vastberadenheid om door te gaan tot we de overwinning behalen, nooit opgevend en van geen nederlaag willen weten, altijd ons geloof laten zien en de overwinning verkrijgen. Geloof is de overwinning.

Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft (Joh.6:29).

Engeland is in oorlog geweest met Frankrijk. Er werden mensen gevangen genomen; onder andere een jonge drummer. Napoleon beval hem het geluid te spelen van een terugtrekking. De jongen  zei: “Nee!” Hij had er nooit een leren spelen. God wil niet dat wij ons terugtrekken voor de vijand maar dat wij het lied leren zingen van overwinning! Prijs de Heer! Er zijn twee soorten van juichen, het soort dat wij zelf maken, en het soort juichen waardoor jij opgebouwd word. Er zijn mannen van God, maar er zijn ook mannen die Gods mannen zijn. Er is een plek waar je rekening houd met God, maar er is een betere plek waar God bezit neemt van jou.

Vrees de Heer

Mijn grootste verlangen is mensen sterk te zien worden doordat ze tijd doorbrengen in de geheime plaats waar God aanwezig is, de plaats die bekend is bij hen die Hem vrezen. Wel, er zijn 2 soorten vrees. Een vrees waarin je bang bent voor God. Ik hoop niet dat deze vrees je eigen is. Gemeenschap met God, vrede en kracht – dat is Gods wil voor ons. Wat een ontdekking als zijn wil zich ontvouwt! De geheime plaats van God is voor hen die Hem vrezen op de tweede manier: met respect en eer. Mozes wist ervan. Hij vreesde God en zei tot Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken (Exodus 33:15).

 

In tegenstelling tot het moderne geloven, is vertrouwen in  God niet als koorddansen!

Oh, om te wonen in die geheime plaats, Zijn aanwezigheid! Wat zal deze aanwezigheid doen? Het zal ons aanmoedigen om geloof te hebben voor alles wat God zegt; het zal ons helpen om de beloften vast te grijpen. We zullen zo Gods inwoning in ons ervaren dat het een kracht word, de kracht van Gods aanwezigheid, tot het moment dat de dood wordt verzwolgen in de overwinning! We hebben een geweldige redding die gevuld is met inspiratie. Het kent geen beperkingen, het maakt de onmetelijke wonderen van God bekend. Er zijn mensen die verkondigen, “Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:2)

Wie zullen het zeggen? Degenen die zich daaraan vasthouden! Hij die verblijft in de Heer, weet dat hij kan vertrouwen op God, en dat Hij hem zal beschermen voor het kwaad.

Vrij van de wet van zonde en dood

Er is geen ‘geschop’ in de geheime plaats – geen kwaad humeur en geen irritatie. Alles is weggevaagd als je verblijft in de aanwezigheid van de Almachtige, in Zijn bescherming. Zelf de allerbeste mens, maar onder invloed van satan, is niet goed, en kan niet blijven in Gods aanwezigheid. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Johannes 3:8). God zond Jezus in de kracht van Zijn macht. Hij veroordeelde het in het vlees zijn. De wet van de Geest van het leven vernietigde alles wat vernietigd moest worden. Dood als gevolg van zonde, maar leven als geschenk van God uit de hemel. Wij behoren tot de nieuwe schepping, en we bevinden ons op een prachtige plaats in ons leven. Kunnen wij onszelf daar houden? GOD kan ons daar houden.

Gods Woord: tegengif voor kwaad

Er was een tijd dat de kinderen van Israël hun harpen in de wilgen hingen als nederlaag. Soms doet een gelovige hetzelfde. Het lied van vreugde verlaat zijn hart. Maar dat hoeft niet te gebeuren. Ik heb vele mensen vrij zien komen van kwade machten. Je moet er op bedacht zijn dat er een grote zwakte in het land is: het is gebrek aan kennis. Mensen putten uit reservoirs die geen water kunnen houden, in plaats van zich te vullen met het Woord van God. Hij die in de aanwezigheid van God is, en in Zijn Woord, is meester over elke kwade situatie. We hebben geen angst! Wij zijn meer dan welke ziekte ook! Aan ons is de perfecte verlossing!

Wat betreft genezing die Christus ons beloofd in de verlossing, sommige mensen vragen, “Houd het stand? Blijft de genezing?” Ja! Wat God doet Hij voor eeuwig! Genezing is Gods plan, welke beter is dan elk ander plan! Sommigen lopen uit Gods plan door angst. Sommigen gooien Gods plan opzij voor een gevoel. De Bijbel heeft zoveel dierbare beloften, met rijkdom boven elke andere prijs, wat God met ons van plan is. Zoek naar Gods plan. Wees niet ongelovig, want de twijfelaar krijgt niets. Echt geloof is gevestigd, onveranderlijk, en daarmee krijg je alles wat God voor jou in petto heeft.

Gevestigd geloof

“Hoe kan ik een gevestigd geloof krijgen?” vraag je jezelf af. Verblijf in de schaduw van de Almachtige. Ga niet je positie veranderen, maar blijf in de aanwezigheid van God, in de glorie van God. Want het geheim van de overwinning is te verblijven bij de Overwinnaar. Jezus is de Auteur en de Voltooier van uw geloof. Door het geloof in Hem, kwam je tot de Vader, je leven is geborgen met Christus in God. Je hebt geen beperking, wanneer de heilige adem een innerlijke kreet in je blaast, richting de Vader.

Ken je Zijn naam? Als je Hem kent, zal God je in een veilige vesting zetten (Psalm 91:14). En je kunt vragen wat je wilt – gemeenschap met Jezus, Goddelijk broederschap –  en het zal je gegeven worden! Het komt door het kennen van Jezus naam. “Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren” (Psalm 91:15). Voedt je met Zijn Woord. Tegen degenen die dat doen zegt God: “Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien” (Psalm 91:16).

http://thepresenceseeker.wordpress.com/

 

Reacties

 

 

 

 Daisies photo ma10-42.gif

 

 

Verbonden met het Vaderhart

 

Inleiding

In dit artikel zullen we nadenken over het Vaderhart van God, over het ervaren van intimiteit met God en wat daarmee verband houdt. Voor sommigen best een moeilijk onderwerp.

Kent u de uitdrukking: ‘Je hart volgen’? Wat hebt u altijd al graag diep in uw hart willen doen? Voor de één kan dat zijn: een zeilbootreis over de wereld maken of een opleiding journalistiek volgen, voor de ander een gezinnetje vormen, voor weer een ander de schepen achter je verbranden en met ander werk beginnen.

Dat laatste heb ik een paar jaar geleden gedaan en ik heb er geen spijt van gehad. Ik raad het een ieder van ons aan om je hart te volgen. Want dat maakt dat je gaat doen waarvoor je geschapen bent. U moet dan natuurlijk wel weten waarnaar uw hart uit gaat. Het kan soms wel eventjes duren voordat u het weet. Een hulpmiddeltje is Matt. 6:21 waar staat: ”… waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn”.

Ik denk wel eens hoe erg het moet zijn om ergens te blijven zitten omwille van de zekerheid van een baan die u al jaren hebt, zonder er voldoening uit te halen. Hoe zou het zijn als u later terugkijkt op je leven?

Toch volgen de meesten in zekere zin wel hun hart. Stel dat u een andere auto koopt. Als u met uw ratio, dus met uw verstand een auto koopt, zou u bijvoorbeeld bij een Toyota uit kunnen komen...: toonaangevend in betrouwbaarheid, weinig bijtelling, etc.. Koopt u met gevoel, ja, dan komt u wellicht bij een ander merk uit die meer aanspreekt, lekkerder rijdt, wellicht meer prestige geeft e.d..

Koopt u met uw hart, dan telt het diepste van uw wezen mee, dus ook verstand en gevoel. Beide hebben dan invloed op uw keuze. Eigenlijk staat uw hart voor alle bewuste en onbewuste drijfveren, motivaties, verlangens, verstand en gevoel.

Laten we eens kijken naar het begrip ‘hart’.

We lezen in Ef. 1:18 dat Paulus bidt dat ons hart verlicht mag worden, opdat we mogen weten hoe heerlijk de toekomst is voor ons als gelovigen en welke rijkdom God voor ons klaar heeft liggen en hoe groot Zijn kracht is die God ons ter beschikking stelt.

Wat valt op? Dat we niet door rationele kennis van die toekomst, rijkdom en kracht te weten komen, maar door .. verlichting van ons hart! Niet door een helderder verstand, maar door een hart waar Gods licht binnen schijnt. Niet door meer kennis en inzicht, maar door Gods waarheid op hartsniveau te verstaan. U zou het bovennatuurlijke kennis op ervaringsniveau kunnen noemen. Als God iets op hartsniveau tot u zegt, dan weet u het. Het komt heel diep binnen; dat kan niemand van u afnemen, het is zoveel meer dan het weten van feiten.

Het is net als met de gelijkenissen. Zij waren niet bedoeld voor mensen die het allemaal precies in hun hoofd wisten, zoals de Farizeeën en Schriftgeleerden. God wilde niet dat ze daarmee aan de haal gingen. Nee, de gelijkenissen waren en zijn voor wie het evangelie vanuit hun hart verlangen te verstaan.

In Ef. 3:15 e.v. bidt Paulus voor ons dat de Heer de kracht van de Heilige Geest in ons schenkt, opdat Christus meer en meer door het geloof in onze harten mag gaan wonen. Dat is naar de mate dat we meer op Hem gaan vertrouwen. Dus niet door hoofdkennis woont Christus in ons gelovigen, maar door hartskennis. Het maakt dat we onze wortels uitslaan in de liefde van Christus. Hoofdkennis zegt: “We weten dat de muren van Jericho op een bovennatuurlijke manier zijn ingestort”. Kennis op hartsniveau is ook kennis, maar op een dieper niveau. Het is bij ons binnen gekomen, zeggen we dan. Het is kennis die ons van binnenuit verandert omdat we onszelf toegestaan hebben dat het ons raakt. Toen ik onlangs de geschiedenis van de val van de muren van Jericho las en overdacht, en me voorstelde hoe dat ging, werd ik verwonderd over de grootheid van God. Het gaf mij hoop omdat er geen muur te hoog is, of God kan die muur in mijn leven wel slechten of tenminste hanteren! Ik geloof dat het ook muren betreft die u mogelijk tijdens het lezen van dit artikel tegenkomt.

Weet u, kennis maakt opgeblazen, tenzij de kennis gevoed wordt door liefde. En liefde is typisch iets van het hart. Het gaat zowel het verstand aan (ik kan besluiten iemand lief te hebben) als ook het gevoel (ik ervaar liefde). Kennis en liefde houden elkaar in evenwicht.

1 Kor. 13 maakt duidelijk dat kennis zonder de liefde niets voorstelt: die kennis is kil.

Geschapen voor intimiteit

Jezus’ gebed in dit verband vinden we in Joh. 17:20-26.”Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven (dus Jezus bad ook voor ons). Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid (NBG heerlijkheid) die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen”.

Er staat o.a. dat we geschapen zijn voor intimiteit met God en met elkaar. Onder intimiteitversta ik in dit verband: vertrouwelijkheid, open zijn naar elkaar, begrip tonen voor elkaar, je hart delen met elkaar. Dat is de bijbelse norm. Het is iets zoals vriendschap, die bijvoorbeeld heel sterk tot uiting kwam tussen David en Jonathan. Hoever zijn we van die norm afgeraakt, door welke omstandigheden van het leven ook. Maar toch, voor die intimiteit zijn we geschapen. Ik denk dat David niet een man naar Gods hart was omdat hij zo’n oorlogsheld was, goed kon dichten, of zo’n grote koning was. Nee, hij was een man naar Gods hart, omdat hij zijn Schepper in alles betrok, zijn Schepper in zijn hart liet kijken, met zijn Heer deelde wat hem dwars zat en waarvan hij genoot. Of zoals hij het zelf noemt: vertrouwelijke omgang met Hem had (Ps. 25).

Jezus bidt in Johannes 17 dat we één zouden zijn zoals Hijzelf en de Vader één zijn. Eén in verscheidenheid. Kijk eens hoe één in liefde Hij met de Vader is. Hij zegt: ”Ik ken U’”  en ”de heerlijkheid die U Mij gegeven heeft” en ”U heeft Mij liefgehad van voor de grondlegging der wereld af” en ”U in Mij en Ik in U”. Hij is één in de liefde met de Vader.

Wat betekent dit voor ons? Het gaat om de liefde die God in het HART van iedere gelovige heeft uitgestort (Rom. 5:8). Jezus bidt dan ook dat de liefde, waarmee God Hem lief heeft gehad, in ons zal zijn, zoals Hij ook in ons is. Dat is een liefde die zo groot is, dat Hijzelf zegt: ”God de Vader houdt net zoveel van jou als van Mij”! (Joh. 17: 23b). O, als we die waarheid eens met ons hart kunnen en gaan geloven! Dat maakt ons hart net zo brandend als die van de Emmaüsgangers. Dat maakt ons intens blij. Dat bewerkt dat we bij elkaar betrokken zijn. Eén zijn. Dan leren we verbonden te zijn met elkaar. Dat was de uitstraling van de eerste gemeente. Dat maakt, zegt de Bijbel op meerdere plaatsen, dat de wereld Jezus gaat erkennen! Want die liefde is zichtbaar.

Onkerkelijke mensen en jongeren zijn niet in programma’s van gemeenten geïnteresseerd, maar wel in persoonlijke betrokkenheid, in oprechte liefde, in vriendschap. Ze zijn zeker geïnteresseerd in levende voorbeelden hoe je nu elke dag met God kunt leven en hoe je een gezonde intimiteit met God en elkaar kunt hebben. Ze willen zien dat je je oude buurman even helpt met boodschappen doen of zijn besneeuwde straatje schoonveegt. Ze willen zien wat het christen zijn toevoegt aan hun toch al drukke leven. Ze verlangen ten diepste naar intimiteit, omdat God dit in hun hart heeft gelegd!

Onze nood

1)      Onze eerste nood: leven uit het verstand

Iemand zei eens dat in de kerk de grootste vijand van God is: het wel met je verstand geloven, maar er met je hart buiten staan. Als we niet vanuit ons hart leven, zullen we een identiteit ontwikkelen, die geworteld is in bijvoorbeeld prestaties, geld, bezit, macht, etc. en leven we vanuit ons verstand. Ik merk op dat er op het christelijke erf een grote nood bestaat, als het gaat om het op hartsniveau ervaren van Gods Vaderhart. Het lijkt wel of talloze christenen op dit terrein minder valide zijn. Zij / wij kunnen moeilijk bij hun / ons gevoel komen, hebben moeite ermee om Gods liefde te ervaren of Hem als Vader te zien en om Gods stem te verstaan. Ik herken me wel in deze nood. Eigenlijk zijn we dan geestelijk gezien een wees..

Ik denk dat er enkele heel wezenlijke invloeden te benoemen zijn, zoals sommige stromingen in het Griekse denken, zoals in Handelingen 17 te lezen valt. Men had erg veel belangstelling voor nieuwe kennis. Als Paulus op de Aereopagus in Athene dan ook over de voor hen onbekende God vertelt, dan is men één en al oor: kénnis, kénnis! Op hartsniveau geloven? Ho maar. In de tijd van de Verlichting, vele honderden jaren later, was daar weer zo’n opleving: kénnis, kénnis!

En in onze tijd zien we dat onze kinderen er al jong bij moeten zijn: ze moeten goed presteren: kénnis, kénnis! Oké, voeg er nog aan toe: vaardigheden.

Maar de bijbelse, oosterse manier van denken is die van het hart. Dat omsluit zowel het verstand als het gevoel, als ook ons diepste innerlijke wezen.

Wat staat er in Spr. 3:5? Vertrouw op de Here met uw hele verstand? Nee, met uw hele hart! Het gaat zo verder: en steun op uw eigen inzicht niet!

Ik heb gedurende 2 jaar een dag in de week college gehad met theologen, die veel kennis van Gods Woord hadden. Maar mijn dochtertje van toen 4 jaar toonde meer met haar hart te geloven dan de theologen zoals we zien in het volgende voorbeeld. We liepen op het strand. Een zuster van 40 jaar werd wat benauwd, want het water leek ons in te sluiten. Maar mijn kleine meid zong: ”Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer’”. Ze geloofde op haar kinderlijke manier met haar hart. Die zuster en de genoemde theologen en laat ik mijzelf daar ook maar bij insluiten, hadden er zoveel meer moeite mee… Herkenbaar? Salomo zegt (Spr. 4:20-22): Mijn zoon, sla acht op mijn woorden… laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw verstand? Nee, in uw hart. Wat is het effect?: leven en genezing! Toen God Zijn liefde in mijn hart is gaan schrijven (dat is jaren na mijn bekering) veranderde er gaandeweg iets van binnen. Er kwam léven! We beseffen veel te weinig dat we Gods liefde niet kunnen begrijpen. Dat gaat niet met het verstand. Liefde is nu eenmaal niet logisch!

2)      Tweede nood: leven uit prestatie

Wat ook een kenmerk is van  liefde is dat echte liefde niet te verdienen is! We doen eigenlijk Gods liefde te kort als we ons voor Hem proberen te bewijzen. Je kunt niet je best doen om liefde te ontvangen. En toch denken velen al dan niet bewust, dat we Zijn liefde kunnen verdienen door te presteren of volgens Zijn maatstaven te leven. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. Binnen elke religie is dat de trend: God tevreden stellen door eigen werken, door uit plichtbesef naar de kerk te gaan, of de Bijbel te lezen. Of zelfs te bidden en taken op je te nemen in Zijn Koninkrijk. Genoemde dingen zijn prima, als ze komen uit ons hart. Maar als we dat niet vanuit ons hart doen, met de gedachte dat Hij dan goed voor ons zal zijn, zijn we fout bezig. Als we denken dat, als we dit niet doen, er nare dingen in ons leven gebeuren, is er iets met ons aan de hand. We zitten dan in een proces van je best doen om God zover proberen te krijgen, dat Hij je beloont voor het goed doen. Of bijvoorbeeld om een goed gevoel te krijgen als we iets fout hebben gedaan.

Soms hebben we weinig liefde in de gemeente ontvangen. Soms hebben onze ouders ons niet kunnen geven wat we nodig hadden. Dan is onze neiging dat we ons best gaan doen. In ons dagelijks leven en in het gemeentelijk leven spannen we ons voortdurend in. Met ijver en inzet in alles. Met passie! Als je mij vroeger vroeg: weet je met je hoofd dat God van je houdt, dan zou ik daar een Bijbelstudie over gegeven kunnen hebben. Ja, natuurlijk. Maar als je me vroeg of ik dat ook met mijn hart wist, zou ik wellicht verteld hebben hoe geweldig het moment van mijn bekering was geweest. Maar mijn antwoord en dat van velen met mij zou ‘onvoldoende’ zijn geweest.. Wat erg en wat afmattend om geestelijk gezien een wees te zijn.. Want het leven is zwaar voor hen die Gods liefde niet diep in hun hart kennen en dit niet regelmatig ervaren.

Ik denk dat we als gemeente ervoor moeten waken dat er teveel nadruk ligt op gehoorzaamheid, prestaties, inzet, vorm, het uiterlijke. Dat is wat we kunnen meten. We denken dat presteren ons helpt omdat we het zo geleerd hebben om erkenning te krijgen. Maar wat we echt leerden is om zgn. ‘liefde’ van mensen te verdienen. Liefde die je verdient, is slechts een sigaar uit eigen doos. Je denkt dat het ook zo bij God gaat, maar dat is niet zo.

De oudste zoon in de gelijkenis van de verloren zoon lijkt het ook niet begrepen te hebben. Zei hij niet altijd zijn plicht gedaan te hebben? Het mooiste heeft hij gemist: de relatie met Abba!, het genieten van het goede met Hem.

Ik geloof in een andere manier van leven. Maar dan moeten we gaan begrijpen dat ons foute denkbeeld in deze mede voortkomt uit het feit dat we God gewoon niet vertrouwen, niet echt geloven dat Hij om ons geeft. Naarmate we Hem beter met het hart leren kennen, ontdekken we dat we op Zijn liefde kunnen vertrouwen. Dat geeft een enorme innerlijke vrijheid. Vrij van de dwang om te moeten presteren teneinde Gods liefde te verdienen. Vrij om ervoor te kiezen om God met heel ons hart lief te gaan hebben, om in een levende relatie met Hem te stappen.

3)      Derde nood: leven met een fout beeld van God

Er zijn talloze voorbeelden te bedenken, maar laat ik het bij twee houden. Allereerst heb ik gemerkt dat velen God zien als iemand die hun verlangens moet vervullen. Hij moet als een goede fee zijn, die liefst op het door ons gekozen moment het toverstokje opsteekt om de omstandigheden voor ons prettig te doen zijn. Als dit niet gebeurt, dan zijn we teleurgesteld. Het is in deze gebroken schepping echter niet reëel om te verwachten dat de omstandigheden van het leven prettig zullen zijn. God belooft dat ook niet. Vergeet niet dat God ons wil leren hoe we hier doorheen kunnen gaan met Hem, zodat je een vrede zult ervaren, die boven de omstandigheden uitstijgt. Het is waar dat God zegen belooft aan degenen die Hem volgen. Dat is de vrucht van de wandel met Hem. Maar Hij definieert de zegeningen niet zoals wij dat doen. Het zal ons enorm helpen om los te leren laten hoe wij vinden dat ons leven zou moeten verlopen. Het gaat erom dat we zoiets leren zeggen als: ”Heer, ik weet niet hoe het allemaal zal gaan, maar U weet het, ik geef het over in Uw hand”. Met ons hart! Dat helpt ons om niet langer te proberen om God te manipuleren zodat Hij u moet zegenen met dát specifieke huis, die baan, die verwachting die u van Hem hebt, etc..

Ook heb ik gemerkt dat sommigen God zien als iemand die uit de hemel neerkijkt om te zien wat we allemaal fout doen en om ons te straffen. Maar ook dit beeld is niet correct. Hij ziet het wel, zoals een moeder ziet dat haar zoontje van 10 ondeugend is. Maar omdat ze van hem houdt, helpt ze haar zoontje op weg om een verantwoorde zoon te worden. Dat is wat God ook doet. Het is onmogelijk om een intieme band met iemand te hebben, die je controleert en straft. Zo’n relatie is gedoemd te mislukken. Je raakt gericht op je fouten en tekortkomingen. Je zult in zo’n relatie overheerst worden door schuldgevoelens. Als God deel zou uitmaken van zo’n relatie, zullen die schuldgevoelens de mens steeds verder van Hem afduwen. Juist als we Hem het meest nodig hebben, kunnen we Hem niet toelaten. Als we Hem echter op zo’n moment zouden kunnen toestaan ons lief te hebben, en we ontdekken hoe wij in antwoord daarop van Hem zouden kunnen gaan houden, zou de relatie met God kunnen opbloeien.

Ik was het eens grondig oneens met God. Van David heb ik geleerd om gewoon heel eerlijk te zijn en ik vertelde waarover ik in Hem teleurgesteld was. Ik vertelde Hem ook eerlijk hoe ik Hem op dat moment zag, namelijk als een afstandelijke vader. Het deed me goed om mijn hart te kunnen luchten tegen Hem. Het gaf mij innerlijk ruimte en wel in die mate dat ik dacht: als Hij zo goed naar mij luistert en mij ruimte geeft, zou ik Hem wel nu wellicht kunnen zien, zoals Jezus Hem voorstelt in de gelijkenis van de verloren Zoon. Ik wandelde op dat moment in de natuur, de zon was die ochtend nog nauwelijks zichtbaar geweest. Toen hoorde ik een stem, niet met mijn oren en toch net zo duidelijk alsof het gesproken was: ”Guus, mag Ik van je houden”? Een confronterende vraag. Ik was even stil. Toen ik iets later ‘ja’ zei, was het alsof Hij Zijn arm om mij heen sloeg. Ik ontving heel veel liefde, daar dicht bij een boom, waar ik stond. En op dat moment brak de zon door. Een moment dat in mijn geheugen gegrift staat: God heeft Zijn liefde in mijn hart geschreven en niet alleen op dat moment. Ik heb gemerkt dat het van doorslaggevend belang is om het Vaderhart van God te kunnen ervaren en innerlijk toe te laten, al kan dat voor sommigen heel moeilijk zijn.

We zijn vaak te veel erop gericht om veel van de Heer te ontvangen, en veel te weinig relationeel met Hem te leven. Dat houdt in dat we de Heer zelf in ons hart ruimte geven, dat het er om gaat om Hem groot te maken. Lees eens in Ps. 73:25-28 hoe Asaf bij zijn Heer betrokken is.

Gods liefde en verlangen

Gods liefde kunnen we niet verdienen, want Hij is liefde, 100% liefde, zoals Hij ook 100% heilig is. Gods liefde is niet conditioneel. Er zitten geen voorwaarden aan Zijn liefde. Daarmee bedoel ik dat Gods liefde los staat van prestaties van onze kant, zoals we al hebben kunnen lezen. Dus door vaker naar de kerk te gaan, door een extra avond voor de Heer binnen of buiten de kerk actief te zijn, door meer te geven kun je Zijn liefde niet verdienen. Gods liefde is genade. De Heer schonk ons aan het Kruis genade opdat we gered zouden worden, opdat we eeuwig leven hebben, én genade voor dit tijdelijke leven. Het is volbracht! Hij houdt al intens van ons. Hij is gek op ons omdat wij door Hem geschapen zijn! Zijn liefde is zonder onderscheid des persoons. Ik denk aan Lucas 15. Van de oudste zoon kun je zeggen dat hij Gods liefde niet begrepen heeft. Van de jongste zoon kun je dat minder sterk zeggen. Hij was bepaald niet goed genoeg in zichzelf. Hij had het flink verprutst. Toch ging hij naar zijn vader nadat hij tot bezinning kwam, iets wat wij ook vaker zouden kunnen doen. Wat lees ik in de Bijbel? Abba staat dagelijks op de uitkijk en als dan dé dag aangebroken is dat hij zijn zoon in de verte ziet, rent hij naar hem toe, daarmee zijn waardigheid achter zich latend om zijn geliefde zoon in de armen te kunnen sluiten. In de armen sluiten? Ik zou, denk ik, eerder geneigd zijn te zeggen: neem eerst maar even een douche, dan spreken we elkaar wel verder. Maar deze vader is anders. Zo laat Jezus zien hoe God is. Het is voor ons de uitdaging de oude vertrouwde maar foute godsbeelden te vervangen door de bijbelse godsbeelden. Het zou je misschien helpen dat oude beeld van God te schrijven op een lelijk kopje en dat aan gruzelementen te gooien. Voel wat er dan door je heen gaat. Schrijf dan wel op een ander kopje hoe je Hem voortaan wilt zien..

God, die enerzijds de Heilige, Almachtige is, die op de Troon zit, is ten behoeve van ons voorstellingsvermogen door Jezus Zelf afgeschilderd als die betrokken, warme Vader, die verlangt naar de ontmoeting met Zijn zoon/dochter. Met U die in Hem gelooft.

Enkele teksten. “Hij heeft u lief” (Joh. 3:16). “Is Hij niet uw Vader, die u geschapen heeft, die u gemaakt heeft en toebereid”? (Deut. 32:6 (zie o.a. ook Ps. 139).“Hij heeft uit Zijn hart kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij wilden niet bij Hem zijn” (Jes. 1:2). “Hij heeft gezegd: Hoe zal Ik u onder de zonen rekenen en u een uitgezocht land geven, de allersierlijkste erve der volkeren! En Ik had gedacht, dat gij Mij zou noemen: Mijn Vader …” (Jer. 3:19). Dit gaat niet alleen Israël aan, want Hij zegt: ”Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Here, de Almachtige”, (2 Kor. 6:18). Hoe groot is Zijn verlangen naar ons. Wij zijn kinderen én erfgenamen (Gal. 4). Daaraan mogen wij onze identiteit ontlenen. We mogen met opgeheven hoofden als zonen en dochters van de Heer leven!

Gods liefde ervaren

Een sleutel om een fijne relatie met God te ervaren is dat we gaan beseffen dat het er niet in de eerste plaats om gaat hoeveel wij van Hem houden, maar hoeveel Hij van ons houdt. Om die reden heb ik enkele teksten genoemd, die beter kunnen ‘landen’ als we Gods liefde kunnen binnenlaten. Ik besef dat dit voor velen niet gemakkelijk is, omdat we door teleurstellingen en nare ervaringen geneigd zijn muren te bouwen.

Een andere sleutel om Gods liefde, op Zijn manier aan jou geschonken, binnen te laten komen, is door het te ervaren. Ik besef dat het soms heel moeilijk kan zijn. Die liefde kan rechtstreeks zijn, zoals zojuist gezegd, maar ook door mensen heen. Mensen noem ik in dit verband graag Gods grondpersoneel. Het gaat er om te leren liefde toe te laten, al kan dat onwennig aanvoelen, vooral als u/je daar weinig of geen ervaringen mee hebt. Alleen al het ontvangen van een hug, wat langer dan sommigen doen als ze elkaar begroeten, kan zoveel losmaken! Ik heb gemerkt hoe helend dat kan zijn, als je je veilig kunt voelen. In het pastoraat hoor ik soms wel: “Dat moment was de omkeer in mijn proces!” En het is voor ons ook zo eenvoudig om te doen bij elkaar! Degene die als veilig persoon een hug geeft, hoeft maar weinig te zeggen, soms alleen maar een paar bemoedigende woorden. Of soms helemaal niets en in stilte degene zegenen aan wie je de hug geeft. Het heeft mij geholpen om gelegenheden te zoeken en te benutten om dit te gaan ervaren. Ik heb tallozen zien huilen als een kind, toen ze hun muren konden laten vallen en Gods liefde door Gods grondpersoneel heen konden binnen laten komen.

We zijn geschapen voor intimiteit. Daarom is het van belang om geborgenheid bij Abba te vinden, en is het nodig om vrij komen van schaamte, van afwijzing die we ervaren hebben in relaties vanwege het idee dat we tekort schieten. Ook mogen we vrij komen van het plichtsbesef, waardoor we zelfgerechtigheid blijven bewerken.

Gun uzelf daarin de tijd. Als u een vlinder wilt helpen uit de cocon te voorschijn te komen, zal hij krachteloos zijn. Hij moet het hele proces doorlopen om vleugels te krijgen om te vliegen. Zo ook wij. Gaandeweg leren we om Hem te volgen in de mate dat Hij zich aan ons openbaart. Dan zal Hij voor ons zorgen in dat proces!

Gods liefde ervaren kan het best in een veilige setting van gemeentelijke bijeenkomsten en ook daarbuiten, waar twee of drie in Zijn Naam samen zijn en waar niet geoordeeld wordt en waar we elkaar geen wetten opleggen. Onlangs hoorde ik dat iemand na veel strijd ervoor uitkwam homofiele gevoelens te hebben. Hij was niet praktiserend. Hij moest zijn taak in de muziek in de gemeente neerleggen, want dat zou de gemeente besmetten.. Wat verdrietig. Een setting in de gemeente is pas veilig, als u er met al je emoties en uw beperkingen en zelfs zonden (waar overigens bij deze man geen sprake van was) vrij kunt komen. Begrip voor uw strijd en moeite ontvangt. Hulp om weerstand te bieden aan wat eventueel niet goed is. Daar kunnen we elkaar helpen om op Vader te vertrouwen. Daar kunt u uw verhaal doen, zonder een of ander ‘geestelijk’ antwoord te krijgen. Want u hebt slechts behoefte aan een beetje begrip en een luisterend oor.

“Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders in vrede met elkaar omgaan / tezamen wonen. Dat is net zo kostbaar als de olie waarmee Aäron werd gezalfd en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide. Het is net zo kostbaar als de dauw die van de berg Hermon neerstroomt op de bergen van Jeruzalem. Dat is de plaats waaraan de HERE Zijn zegen verbindt en het leven tot in eeuwigheid” (Ps. 133).

 Wij vormen en zijn met elkaar Gods huis. Daar gelden als normen: het aanvaarden van elkaar, het mogen maken van fouten zonder er op afgerekend te worden of er om veroordeeld te worden. Daar kunnen fouten erkend worden en wordt vergeving geschonken. Daar klopt Abba’s Vaderhart en is er liefde, betrokkenheid, warmte, veiligheid. Hier is een plek waar we het besef kunnen ontwikkelen dat we geliefd zijn. Dan zal het ook makkelijker worden om te groeien in het zo wezenlijke besef, diep van binnen, altijd een door God geliefd kind te zijn. Zoek een plekje waar u dit alles kunt vinden, ga naar plaatsen waar dit geboden wordt en waar u discipelschap leert uit aanschouwelijk onderwijs binnen liefhebbende relaties in Gods Koninkrijk. Ik geloof dat u er dan ook meer naar verlangt om Gods Vaderhart meer en meer te leren kennen, en zult leren leven en genieten van de intimiteit met Hem.

Slot                                                     

Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Wat wilt u vandaag ten diepste willen? Ik daag u uit om Christus uw schat te laten zijn, zodat uw hart erop gericht zal zijn om Zijn Vaderhart te leren kennen, diep van binnen. Mag Hij u liefhebben?

Wilt u de norm van Gods huis delen met anderen?

De Here zegene u.

Guus Molenaar

Reacties

 

 

 Park photo ma35-30.gif

 

 

Intimiteit met God

 

Intimiteit met God -- Inzichten uit God's Woord

Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens. Zegen zal hij ontvangen van de HEER en recht verkrijgen van God, zijn redder. Dat valt hun ten deel die u zoeken, die zich tot u wenden – het volk van Jakob. - Psalm 24:3–6 "Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen…" - Johannes 10:14–15 Intimiteit met God - De Transformerende Kracht van Jezus Gebed: Lieve Jezus, ik kom tot U in gewaden van lofzang en heil, wetend dat de God die van mij houdt alle obstakels zal verwijderen die zich op mijn pad bevinden. Ik herken Uw roep deze ochtend terwijl U mij nader tot U brengt en ik verlang ernaar dat U mij meer over U en Uw wegen leert. Deze eenheid met U is een doel waar ik mij onbeschaamd op richt -- ook al mis ik mijn doel vaak. Ik sta versteld -- tot de dag van vandaag -- hoe hard Uw Heilige Geest aan het werk is om mij nader tot U te brengen. De intimiteit die U met Uw kinderen wilt delen blijft mij verbazen -- en toch weet ik in elke vezel van mijn wezen dat ik zonder die intimiteit nooit in staat zou zijn om te overwinnen en te volharden. Vandaag, Mijn Koning, hoor ik Uw roep terwijl ik zie hoe U al Uw kinderen dichter bij U brengt. Vaak hebben wij het gevoel dat U zich op een afstand bevindt die wij nooit kunnen overbruggen, maar vandaag weet Ik dat U er naar verlangt dat wij Uw aanwezigheid op elk moment binnen in ons opmerken. Op een bepaalde manier weet ik vanochtend dat ik mijzelf moet kleden in "feestgewaden van lofzang en heil", zodat elke mogelijke barrière die mijn eigen zondige leven heeft opgeworpen weer wordt afgebroken. Ik weet dat ik me vaak achter mijn eigen angsten en mijn eigen doelen verstop -- en U wilt duidelijk dat ik deze angsten en doelen verpulver zodat ik van een open relatie met U kan genieten die dieper gaat dan ik mij in mijn menselijke vlees ook maar zou kunnen voorstellen. Uw Woorden vertellen mij dat als ik berouw toon voor mijn verkeerde houdingen en de gewaden van lofzang en heil aantrek, dat U dan de barrières tussen ons zult doorbreken. Ik weet ook dat ik met Uw heiligheid te maken heb - dus wanneer ik U benader, dan doe ik dat langzaam en bevend. Dit is voor mij veel meer dan lipdienst, omdat U mij door de jaren heen hebt verfijnd en opgeleid om U te zien zoals U bent, zodat ik veranderd kan worden in een spiegelbeeld van Uzelf. Dat is niet eenvoudig -- en alleen U kunt dit doen -- maar de reis is de moeite waard geweest, ongeacht wat ik heb moeten opgeven terwijl ik dichter tot U kwam. Vandaag weet ik dat mijn overgave van cruciaal belang is. U zult mij niet dwingen, maar U kunt mij van mijn nood overtuigen. U hebt jarenlang in mijn oren geschreeuwd over een oprechtheid met U. U hebt mijn maskers verwijderd en U bent luider tot mij gaan spreken terwijl ik steeds oprechter met U werd. Ik weet niet of ik ooit wel in staat zal zijn om dit in mijn levensjaren te voltooien, maar ik weet dat ik me op elke nieuwe dag in lofzang zal kleden -- op Uw redding zal trouwen -- en Uw overtuigende kracht zal opzoeken op gebieden waarop mijn innerlijke leven nog steeds bewolkt is. Het kennen van Uw liefde, mijn Koning, is het moment geweest waarop alles helder voor me werd. Ik heb nu al vele jaren met een heilige vrees voor mijn God geleefd -- en die vrees heeft me tot een dieper begrip van Uw liefde voor mij gevoerd -- en heeft er toe geleid dat ik me dichter bij U bevind. Ik weet dat mijn liefde voor U en mijn afhankelijk van U de kogel zijn geweest die U hebt gebruikt om mij voorgoed te bevrijden -- en dat geen enkele baan of positie die ik ooit zou kunnen hebben dit zou kunnen doen. U lijkt Zich altijd het meest te openbaren aan de mensen die U het meest willen -- en dat is niet afhankelijk van werk, bedieningen of missies waar we mee bezig zijn. U komt voor Uw bruid, mijn Koning, die zich moet conformeren aan Uw gelijkenis. Terwijl Uw Bruid steeds meer op U gaat lijken, vult U ons met de macht die we voor Uw doelen kunnen gebruiken. Ik leef en adem 2 Korintiërs 3:18 terwijl ik mij door de modderige wateren van mijn leven probeer te worstelen. Ik weet dat Uw visie voor mij beschikbaar is en dat mijn overgave zal leiden tot een "door God ingegeven" visie die op een stevige ondergrond gebouwd zal zijn en die niet zal wankelen door de wind die er op zal inbeuken. "Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd." Ik bid dat U onze levens met de aanwezigheid van Uw Heilige Geest zal aanwakkeren zodat we elke dag kunnen groeien en volwassener kunnen worden. Ik vraag U stoutmoedig om ons van glorie tot glorie te leiden -- met als resultaat levens die lijken op Efeziërs 3:20–21. "Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen". Aan U komen alle eer en glorie toe! Intimiteit met God – Maak het Persoonlijk Bezin: Jezus is ons gezag, ons erfgoed en onze hoop. We worden van dag tot dag meer naar Zijn evenbeeld gevormd -- als we hiertoe bereid zijn. Ik ben er van overtuigd dat we een intimiteit met Hem als onze grootste schat moeten nastreven en dat we de resultaten aan Hem moeten overlaten. Zoals dit gebed aangeeft moeten we ons kleden met de gewaden van lofzang en heil en verwachten dat God zal antwoorden. We moeten ook bereid zijn om ons aan Hem over te geven en aan Zijn leiding te gehoorzamen. Mijn uitdaging voor jou is de volgende vraag: "Hoe dicht wil jij eigenlijk bij God zijn?" Onthoud dat Hij je niet zal dwingen. Ik wil je graag aanmoedigen om over het antwoord op deze vraag te bidden -- en vraag God vervolgens voor Zijn moed zodat je hiernaar kunt leven. Onthoud ook dat aanbidding de open weg naar Zijn Troonzaal is, en naar de macht, wijsheid en kracht die daaruit voortvloeien. God is heilig en we weten altijd dat we die waarheid dicht bij ons hart moeten houden omdat dit onze relatie met Hem zal weerspiegelen. -

  http://www.allaboutreflections.org/

Reacties
Categorie lijst
...

  

 

 

 You are a fountain springing up in a garden,

a well of living waters,

and flowing streams from Lebanon.

  Song of Solomon 4:15

 

  

A garden locked is my sister, my bride,

A rock garden locked,

a spring sealed up.

Your shoots are an orchard of pomegranates

With choice fruits, henna with nard plants,

Nard and saffron, calamus and cinnamon,

With all the trees of frankincense,

Myrrh and aloes,

along with all the finest spices.

 Song of Solomon 4:12-14

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

  Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

My Beloved has gone

down to his garden,

            to the beds of spices,

to browse

in the gardens and to gather lilies.

I am my Beloved’s and my Beloved is mine;

he browses among the lilies.

 

Song of Solomon 6:2-3

 

 

  

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl