Secret Garden
Secret Garden

 

 

 

How beautiful is your love, my sister, my bride!

How much better is your love than wine,

And the fragrance of your oils

Than all kinds of spices!

Your lips, my bride, drip honey;

Honey and milk are under your tongue,

And the fragrance of your garments

is like the fragrance of Lebanon.

 

 Song of Solomon 3:10-11

 

 

 

 

 

 

 Peace like a river

Love like a fountain

The wind of Your Spirit is blowing

everywhere

 

Joy like a fountain

Healing spring of life

Come Holy Spirit

Let your fire fall

 

      

 

 

 

 

 

Prijzen en Aanbidden

 

Prijzen en Aanbidden - Een Natuurlijk Verlangen Het prijzen en aanbidden van God lijkt universeel te zijn. Heb jij ooit van een ontdekkingsreiziger gehoord die een nieuwe stam of cultuur ontdekte die niets vereerde? Aanbidding is een natuurlijk instinct en een primaire behoefte voor elk persoon. Een eenvoudige definitie van aanbidding is een grote toewijding aan of het eren van een goddelijk wezen. Neem even de tijd om na denken over waar jij in dit leven het meest aan toegewijd bent en om jezelf af te vragen, "Is dit mijn toewijdig waardig; aanbid ik een goddelijk wezen?"
We aanbidden niet allemaal dezelfde God, maar iedereen aanbidt iets of iemand. Omdat we allemaal aanbidden, zouden we de reden voor dit verlangen nader moeten bekijken. De meest logische conclusie is dat we door een hoger wezen zijn geschapen met het doel om te aanbidden.
De onophoudelijke zoektocht van de mens bestaat uit het vinden van antwoorden op de fundamentele vragen van de menselijke oorsprong, de aard van de mens, en de bestemming van de mens. Er is een boek dat de antwoorden op al deze vragen heeft, waaronder onze vragen over aanbidding. De Bijbel is een wonderbaarlijk en mysterieus boek dat door God gekozen is als de manier om met ons te communiceren.
God is in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament het brandpunt van onze toewijding. In Exodus 20:2-3 zegt God, "Ik ben de HEER, uw God ... Vereer naast mij geen andere goden". In Matteüs 4:10 zegt Jezus, "Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem." Aanbidding is dus niet slechts een natuurlijk instinct, het is een gebod van God.
Prijzen en Aanbidden - Waarom Zouden Wij Dat Doen? Alleen God is onze toewijding, onze lof en onze aanbidding waardig. Hij is God, onze Schepper, en we worden geboden om Hem te prijzen en te aanbidden. Psalm 96:9 zegt, "Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als hij verschijnt." Psalm 29:2 zegt, "Erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie."
A.W. Tozer zei, "Zonder aanbidding zouden we miserabel ronddolen." God wil niet dat we ons miserabel voelen -- Hij heeft een perfect plan voor onze levens. Hij heeft zo veel dingen gedaan om ons te tonen dat Hij van ons houdt, en hij wil dus niet dat we ons miserabel voelen. Hij wil dat we hoop hebben op een toekomst met Hem - Hij wil dat we een eeuwig leven in de hemel met Hem hebben.
Een leven gevuld met lof en aanbidding vervult onze diepste behoeften, en wonderbaarlijk genoeg geeft dit ook God een immense vreugde. Sefanja 3:17 stelt, "De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen."
Prijzen en Aanbidden - Hoe Doen We Dat? God vertelt ons in Zijn Woord hoe we Hem kunnen prijzen en aanbidden. Johannes 4:23 zegt, "Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden". Om God oprecht te kunnen aanbidden, moeten we weten dat Jezus zei, "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij". Dus, voordat je kan aanbidden op een manier zoals God dat wil, moet je eerst een relatie met Hem hebben opgebouwd door je geloof in Jezus, Zijn Zoon.
De beste manier waarop we God kunnen prijzen en aanbidden is met elke gedachte en met elke daad. Romeinen 12:1-2 stelt, "Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is".
Prijzen en Aanbidden - Liefde uit het Hart Veel mensen denken dat lofprijzing en aanbidding alleen bestaan uit het zingen van liedjes in de kerk, maar het is zo veel meer! Het is ook een toestand van je hart -- een bereidheid om God te verheffen en je aan Zijn wil over te geven. Aanbidding is een expressie van liefde en ontzag voor de God die ons meer geeft dan we verdienen. Of je je aanbidding nu uitdrukt door middel van zingen, muziek maken, dansen of op een andere manier, vergeet niet dat je er toe geroepen bent om God met elke handeling te aanbidden, elke dag van je leven. God is heilig, liefhebbend, en onze aanbidding en toewijding waardig.
"Heb daarom de HEER lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten." (Deuteronomium 6:5)

 

http://www.allaboutgod.com/

 

Reacties

 

 

 

 

Aanbidding

 

Aanbidding - Geest en Waarheid Ware aanbidding is aanbidding met God als centrum. Mensen raken vaak verwikkeld in vragen als waar ze zouden moeten aanbidden, wat voor muziek ze in hun aanbidding zouden moeten zingen, en hoe hun aanbidding er voor andere mensen uit ziet. Als op deze dingen wordt scherpgesteld dan wordt het doel volledig gemist. Jezus vertelt ons dat ware aanbidders God in geest en in waarheid zullen aanbidden (Johannes 4:24). Dit betekent dat we vanuit een puur hart aanbidden!

Aanbidding - Het Hart van de Zaak Aanbidding kan bestaan uit gebed, het lezen van God's Woord met een open hart, zingen, het deelnemen in communie, en het dienen van anderen. Het is niet beperkt tot één bepaalde handeling, maar wordt correct uitgevoerd wanneer het hart en de houding van de persoon zich op de juiste plek bevinden.
Aanbidding en verheerlijking zijn voor God alleen gereserveerd. Alleen Hij is dit waardig; maar geen enkele van Zijn dienaren (Openbaring 19:10). We horen geen heiligen te aanbidden, of profeten, beelden, idolen, engelen of welke andere valse goden dan ook. We zouden niet moeten aanbidden in de verwachting hiervoor iets terug te krijgen, zoals een miraculeuze genezing. Aanbidding wordt voor God gedaan, en alleen voor God's plezier! Aanbidding kan bestaan uit het in het openbaar prijzen van God (Psalm 22:22, 35:18), in het verband van een congregatie, waar we door middel van muziek en prijzen onze bewondering en dankbaarheid aan Hem en wat Hij voor ons heeft gedaan kunnen verkondigen. Ware aanbidding wordt innerlijk gevoeld, en komt vervolgens door middel van onze acties naar buiten. Het klakkeloos uitvoeren van onze verplichtingen, "going through the motions" zoals dat zo mooi in het Engels wordt uitgedrukt, is onbehaaglijk voor God, en dit is dan ook volledig tevergeefs. Hij is in staat om door alle hypocrisie heen te kijken en Hij haat harteloze aanbidding (Amos 5:21-24). Een krachtig voorbeeld hiervan is het verhaal over Kaïn en Abel, de eerste zonen van Adam en Eva. Zij brachten allebei geschenken als offergaven naar de Heer, maar Hij was alleen tevreden over dat van Abel. Kaïn bracht zijn geschenk omdat hij zich daartoe verplicht voelde. Abel bracht door oprecht geloof en bewondering voor God de beste lammeren uit zijn kudde.

Aanbidding - Het Hart van David Wat aanbidding betreft was Koning David voor ons allemaal een fenomenaal voorbeeld. Hij had een puur en dankbaar hart tegenover God en hij aanbad Hem met heel zijn wezen. Veel van de Psalmen weerspiegelen David's hartstochtelijke hart voor aanbidding. "Het is goed de HEER te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw" (Psalm 92:2-3). "Ik roep: ‘Geloofd zij de HEER...’" (Psalm 18:3a). "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3). David was een man naar God's eigen hart, omdat hij God daadwerkelijk in zijn hart verheerlijkte!

Aanbidding - Verheerlijk en Prijs God! Ware aanbidding kan niet beperkt worden tot het zingen in de kerk of het openlijk prijzen (hoewel beide dingen goed zijn en de Bijbel ons vertelt dat we deze zouden moeten doen), maar is de oprechte erkenning van God in ons hart en van al Zijn macht en glorie in de dingen die we doen. Om God oprecht te aanbidden moeten we Hem kennen en kunnen we niet onwetend zijn over Zijn goede en glorieuze aard (Handelingen 17:23). In een notedop: aanbidding is het verheerlijken en prijzen van God; het uiten van onze loyaliteit en bewondering voor onze Hemelse Vader!

 

http://www.allaboutgod.com/

 

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

God Prijzen

 

 

God Prijzen - De Eerste Stap! Ben jij je ervan bewust dat het altijd het beste is om het prijzen van God de eerste stap te maken? Ben jij wel eens in een situatie geweest waarin jij je helemaal alleen voelde? Of heb je wel eens met een moeilijke situatie in je leven te maken gehad waarin je niet wist wat te doen, zoals het verliezen van je baan of het overlijden van iemand waar je veel van hield? Denk dan aan de goede tijden die je hebt gekend, zoals die keer dat je een salarisverhoging kreeg of goede resultaten op school behaalde. Wat doe je gewoonlijk op dergelijke moeilijke momenten? Als we God prijzen dan wordt elke omstandigheid in ons leven compleet, essentieel, voortreffelijk en de moeite waard.
Het woordenboek definieert prijzen als iemands lof zingen of bewondering uiten voor iemand. Het is een synoniem voor woorden als bewonderen, loven, eren en aanbidden. Een definitie van Christelijke lofprijzing is het vreugdevol danken en loven van God, de viering van Zijn goedheid en genade. Dit impliceert eenvoudigweg dat lofprijzing alleen aan God toekomt.

God Prijzen - Waarom?Waarom is het prijzen van God zo belangrijk? De redenen zijn ontelbaar. Op de eerste plaats verdient God het om geprezen te worden. Hij is onze lofprijzing waardig:

    • "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden" (Psalm 96:4).
  • "Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden" (Psalm 145:3).
  • "Geloofd zij de HEER, want ik ben van mijn vijanden verlost" (2 Samuël 22:4).
  • "U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is" (Openbaring 4:11).

Op de tweede plaats is het prijzen van God nuttig en voordelig voor ons. Door God te prijzen worden we herinnerd aan de grootsheid van God! Zijn macht en aanwezigheid in onze levens wordt in ons begrip versterkt. "Loof de HEER, want hij is goed, bezing zijn naam, zo lieflijk van klank" (Psalm 135:3).
Op de derde plaats ontlaadt lofprijzing kracht in geloof, wat er toe leidt dat God voor jou in actie komt. "Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken" (Psalm 8:). Het prijzen van God transformeert ook de geestelijke omgeving waar we ons in bevinden. 2 Kronieken 5:13-14 illustreert duidelijk de wijziging die plaatsvond toen de Levieten Hem eerden en dankten en de tempel gevuld werd met een wolk die de glorie van God uitdrukte. "Op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel."
Op de vierde plaats huist God in de atmosfeer van de lofprijzing. Psalm 22:3 zegt: "Doch Gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls" (Statenvertaling). Als we een duidelijke manifestatie van God's zegeningen en genade willen zien, dan hoeven we Hem alleen maar te prijzen, met heel ons hart, heel ons verstand en heel onze ziel.

 

God Prijzen - Wie en Wanneer? Wie hoort God te prijzen? "Alles wat adem heeft, loof de HEER"zegt Psalm 150:6.

    • "De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof" (Psalm 34:2).
  • "Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof. U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven" (Psalm 63:4-5).
  • "Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de HEER" (Psalm 134:1-2).

We kunnen de ware vreugde en de voordelen van het prijzen van God niet binnentreden, tenzij we Jezus Christus als onze Heer en Verlosser hebben ontvangen. We zijn dan kinderen van God en Hij leeft dan in onze lichamen door middel van de Heilige Geest. Dit betekent dat God geprezen moet worden waar we ons ook bevinden. 1 Korintiërs 6:19-20 stelt: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam."

 

God Prijzen - Hoe God te Prijzen en te Aanbidden Hoe kunnen we God dan prijzen? Door liederen en hymnes te zingen, door te klappen, zelfs door uit vreugde te springen... de lijst van mogelijkheden is eindeloos. We kunnen God eren en prijzen door onze fysieke lichamen te gebruiken, of met onze harten en onze gedachten, of via de dingen die we doen. Er zijn vele manieren waarop we God kunnen prijzen! Het maakt niet uit hoe je God prijst en aanbidt, dit zou altijd moeten leiden tot een ontzag voor God's macht, liefde en genade voor ons allen!

http://www.allaboutgod.com/

Reacties

 

 

 

 

Glorie aan God

 

 

Glorie aan God - Zijn Schepping en Daden Eer, lof, roem, eminentie - dit zijn allemaal woorden die een synoniem zijn voor glorie. Alle geschapen dingen zijn een manifestatie van het werk van Zijn handen en brengen daarom glorie aan God. In Genesis 1:31 lezen we: "God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag". Psalm 19:2 zegt: "De hemel ontvouwt de glorie van God; het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen'". God's werken zelf prijzen Hem en verheerlijken Hem.
Glorie aan God wordt door Zijn machtige daden tentoongespreid. Psalm 111:3, "Aan zijn daden, zijn glorie en pracht, en zijn weldadig werk komt geen einde". In Psalm 138:5 lezen we: "Zij moeten de wegen van de HEER bezingen, want de glorie van de HEER is groot".
Exodus 15:11 zegt: "Wie van de goden is als U, HEER? Wie is er als U, schrikwekkend en heilig, om roemvolle daden geducht, om wonder na wonder?" Niemand kan bereiken wat God kan bereiken. Hij staat boven en buiten ons begripsvermogen.

Glorie aan God - Leven en Dood van Jezus Christus Het doel van het leven van Jezus Christus was om glorie aan God te brengen. Na Zijn geboorte verkondigden de engelen de glorie van God: "Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’" (Lucas 2:13-14).
Het verheerlijken van God, de Vader, was de rol van Jezus op aarde. in Johannes 8:54 zei Jezus: "Als Ik mijzelf verheerlijk heeft dat niets te betekenen. Mijn heerlijkheid komt van de Vader. U noemt Hem 'Onze God'".
Hoe vreemd dit aanvankelijk ook mag klinken, de kruisiging van Jezus Christus is misschien wel de grootste uitdrukking van God's glorie. Johannes 3:16 zegt: "Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit". Jezus Christus bracht het ultieme offer, zodat de doelen van God zoals deze vanaf het begin waren vastgesteld zouden worden volbracht. Door dit te doen bevrijdde Hij ons van de slavernij van de zonde, zodat we een eeuwig leven met God in Zijn eeuwige Koninkrijk zouden kunnen genieten.
Glorie aan God wordt door Johannes uitgedrukt wanneer hij de eeuwige hemel beschrijft. Openbaring 21:23 zegt: "De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam". Wat een wonderbaarlijke plaats zal de hemel zijn, verlicht door de glorie van God!

Glorie aan God - Nieuw Leven in Christus Gelovigen worden opgeroepen om glorie aan God te brengen. In 1 Korintiërs 10:31 spoort de Apostel Paulus ons aan: "Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God". Gelovigen worden opgeroepen om God te verheerlijken door wat we zeggen en doen. Dat betekent niet dat we ook maar iets kunnen toevoegen aan de glorie die God reeds heeft. Het betekent dat we de glorie van God door middel van onze woorden, leefstijl en gedrag aan de wereld openbaren. Het betekent ook dat we God prijzen en aanbidden.
Hoe kunnen gelovigen glorie aan God brengen en Hem prijzen? We kunnen ons in alle zaken aan God's wil overgeven en bereid zijn om voor Hem te lijden (Johannes 21:18-19). We moeten tevreden zijn met wat God ons gegeven heeft (Filippenzen 4:11) en ons geen zorgen maken, in de wetenschap dat God voor ons zal zorgen (Filippenzen 4:19). We kunnen voor onze kracht op God vertrouwen in plaats van op onszelf (Filippenzen 4:13). We kunnen anderen helpen en de eer hiervoor aan God geven door Hem met onze woorden te eren. We worden opgeroepen om onzelfzuchtig en bescheiden te zijn (Filippenzen 2:3-4). We tonen liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing in onze levens (Galaten 5:22-23). Geen enkele van deze dingen is gemakkelijk, noch zitten deze in onze natuur. Maar door ons geloof in Jezus Christus is de transformatie van onze levens mogelijk. Wanneer we ons aan Zijn wil overgeven, dan brengen we glorie aan God.
2 Korintiërs 3:18 zegt: "Het is ons, die met onverhuld gelaat de glorie van de Heer als in een spiegel aanschouwen, gegeven om herschapen te worden tot een steeds heerlijker gelijkenis met Hem, door de Geest van de Heer" .

Glorie aan God - Zichtbaar in Jouw Leven? Wat denken anderen wanneer ze naar jouw leven kijken? Is het waarschijnlijk dat ze God zullen verheerlijken door wat ze daarin zien? Dit is het hart van de zaak: behoort jouw hart aan Jezus Christus toe? Als jij die stap nog niet gezet hebt, als jij Hem nog in je hart moet uitnodigen, dan nodigen we je uit om dat nu te doen.
Erken daarna dat niets dat je hebt buiten de wil van God werkelijk van jou is. Al je talenten, je vermogens, zelfs je bezittingen zijn van jou omdat God deze in jouw leven heeft toegelaten. Wanneer je deze bestaansmiddelen voor ZIJN koninkrijk gebruikt, dan zal God alle glorie ontvangen... en dat is zoals het zou moeten zijn.

http://www.allaboutgod.com/
Reacties
Categorie lijst
...

  

 

 

 You are a fountain springing up in a garden,

a well of living waters,

and flowing streams from Lebanon.

  Song of Solomon 4:15

 

  

A garden locked is my sister, my bride,

A rock garden locked,

a spring sealed up.

Your shoots are an orchard of pomegranates

With choice fruits, henna with nard plants,

Nard and saffron, calamus and cinnamon,

With all the trees of frankincense,

Myrrh and aloes,

along with all the finest spices.

 Song of Solomon 4:12-14

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

  Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

My Beloved has gone

down to his garden,

            to the beds of spices,

to browse

in the gardens and to gather lilies.

I am my Beloved’s and my Beloved is mine;

he browses among the lilies.

 

Song of Solomon 6:2-3

 

 

  

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl