Secret Garden
Secret Garden

 

 

 

How beautiful is your love, my sister, my bride!

How much better is your love than wine,

And the fragrance of your oils

Than all kinds of spices!

Your lips, my bride, drip honey;

Honey and milk are under your tongue,

And the fragrance of your garments

is like the fragrance of Lebanon.

 

 Song of Solomon 3:10-11

 

 

 

 

 

 

 Peace like a river

Love like a fountain

The wind of Your Spirit is blowing

everywhere

 

Joy like a fountain

Healing spring of life

Come Holy Spirit

Let your fire fall

 

      

 

 

De geheime binnenkamer

 

Matthéüs 6:6: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenka-mer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Beste vrienden, in het Oude Testament, had je twee soorten mensen: 1) Degenen die God niet zochten! 2) Degenen die God wËl zochten! Ook vandaag zijn er twee groepen van christenen: 1) Degenen die God niet in de binnenkamer in gebed zoeken! 2) Degenen die God wËl in de binnenkamer in gebed zoeken! Ondanks het feit dat het volk van Israël dikwijls in zonde viel, waren er altijd mensen die niet verzuimden God met hun gehele hart te zoeken. Exodus 33:7: Mozes nu nam een tent en spande haar voor zich uit buiten de legerplaats, ver van de legerplaats, en noemde haar: tent der samenkomst. Ieder, die de Here zocht, ging uit naar de tent der samenkomst, die buiten de legerplaats was.

DE STRIJD EN OVERWINNING VAN KONING ASA

Honderden jaren later toen koning Asa koning over IsraÎl was, begreep het volk van Israël hÈÈl goed waar-om God hen zo gezegend had met vrede en voorspoed! 2 Kronieken 14:7 en 8: Hij zeide tot Juda: Laten wij deze steden versterken en ze omringen met muren, voorzien van torens, deuren en grendels; nog is het land van ons, want wij hebben de Here, onze God, gezocht, wij hebben Hem gezocht en Hij heeft ons aan alle kanten vrede gegeven. En zij bouwden voorspoedig. Asa nu had een leger van driehonderdduizend man uit Juda, die schild en speer droegen, en van tweehonderdentachtigduizend man uit Benjamin, die een klein schild droegen en de boog spanden. Deze allen waren dappere helden. Op een gegeven moment krijgt Asa moeilijkheden en komt hij te staan tegenover een leger van mÈÈr dan een miljoen soldaten! 2 Kronieken 14: 9 en 10: De Kusiet Zerach trok tegen hen ten strijde met een leger van duizendmaal duizend man en driehonderd wagens, en hij drong door tot Maresa. Asa trok hem tegemoet; en zij stelden zich in slagorde in het dal van Sefata bij Maresa. Wat deed koning Asa in deze grote levensstorm? Hij viel op zijn aangezicht en riep vanuit het diepst van zijn hart tot God. 2 Kronieken 14:11: Toen riep Asa tot de Here, zijn God, en zeide: Here, er is niemand buiten U, om de machteloze te helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U steunen wij en in Uw naam zijn wij opgetrokken tegen deze menigte. Here, Gij zijt onze God, laat toch tegen U geen sterveling iets vermogen. En de Here gaf een machtige overwinning!

GODS ONVERANDERLIJK PRINCIPE

Kort na deze geweldige overwinning zegt de profeet Azarja iets hÈÈl belangrijks tegen koning Asa en het volk: 2 Kronieken 15:2: Hoort naar mij, Asa en geheel Juda en Benjamin! De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. Vrienden, deze tekst geeft Gods principes aan waarin Hij nooit zal veranderen! Wanneer Gods volk in de benauwdheid was en de Here begon te zoeken dan hoorde Hij en redde hen uit hun benauwdheid. 2 Kronieken 15:4: ... doch keerden zij in hun benauwdheid tot de Here, de God van Israël, terug en zochten zij Hem, dan liet Hij Zich door hen vinden. De kracht en overwinning van Gods volk lag dus in het feit of ze God zÛchten of niet! 2 Kronieken 15:12-15: Zij gingen een verbond aan, dat zij de Here, de God hunner vaderen, zouden zoeken met hun gehele hart en met hun gehele ziel; en ieder die de Here, de God van Israël, niet zou zoeken, moest ter dood gebracht worden, zowel klein als groot, zowel man als vrouw. Zij zwoeren de Here met luider stem en onder gejuich, en onder het geschal van trompetten en horens. Geheel Juda verheugde zich over de eed, want met geheel hun hart hadden zij gezworen, met geheel hun wil hadden zij de Here gezocht en Hij had Zich door hen laten vinden; Hij gaf hun vrede aan alle kanten. Vrienden, dit betekende niet dat er geen problemen waren, want die waren er genoeg! Maar omdat ze in hun problemen God zochten en tot HËm riepen heeft Hij hun altijd gered, bevrijd en geholpen! Ditzelfde zegt Paulus in het Nieuwe Testament. Wanneer hij in ellende zat, riep hij het uit tot God. En de Here redde hem uit alle benauwdheid! Hij zegt in Filippenzen 4:13: Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 2 Kronieken 26:4 en 5 zegt van koning Uzzia: Hij deed wat recht is in de ogen des Heren, geheel zoals zijn vader Amasja gedaan had. Hij zocht God, zolang Zekarja leefde, die hem onderrichtte in de vreze Gods; zolang hij de Here zocht, maakte God hem voorspoedig. God had koning Uzzia groot en sterk gemaakt omdat Hij God zocht met hÈÈl zijn hart! ... Totdat hij hoogmoe-dig werd en stierf aan melaatsheid.

EEN PLAATS VAN GEBED EN DISCIPLINE

Ziet u hoe belangrijk Matthȸs 6:6 is, waarin Jezus zegt: ìGa in uw binnenkamer en sluit de deurî. HÈÈft u een plaats waar u ongestoord God kunt zoe-ken in gebed? Met andere woorden, heeft u ergens een plek waar u zich als het ware kunt opsluiten om met God te spreken? Ten tweede, heeft u ook de discipline om naar die ge-bedsruimte te gaan wanneer Gods Geest u roept? Er zijn momenten dat Gods Geest je soms midden in de nacht wakker maakt. Je weet het! Je voelt het! Je ervaart het in je hart! Ik moet alleen met God zijn. Ik moet met Hem spreken Hij moet met mij spreken. Dit zijn tijden dat je absolt en ongestoord allÈÈn moet zijn met God. Vele christenen missen de kracht van God in hun leven, omdat ze niet een persoonlijk gebedsleven hebben. Ze hebben geen binnenkamer waar ze God met heel hun hart zoeken! Dat is ook de reden waarom ze door problemen, moeilijkheden en strijd overrompeld worden. Zij weten niet wat hun overkomt wanneer ze in een levensstorm terechtkomen en beginnen in paniek te bidden. In plaats van zich op te sluiten in de binnenkamer om God te zoeken, luisteren ze veel te veel naar de raad van allerlei mensen. Hierdoor raken ze verward en zijn niet in staat om een juiste, weloverwogen beslissing te nemen.

SLUIT DE DEUR VAN UW GEDACHTEN

Jezus zegt hÈÈl duidelijk in Matthȸs 6:6: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Doe de deur dicht!!! Wanneer wij de binnenkamer ingaan moeten we tevens leren om de deur van onze gedachten dicht te doen! Gedachten over je werk. Gedachten over je school en studie. Gedachten over je huis, je tuin en je auto. Gedachten over je buren, je familie en je vrienden. Gedachten over je hobby en sport. Gedachten over je vakantie. Voor sommige dingen moet je de deur van je gedachten ALTIJD gesloten houden. Zegt Jezus niet dat de Vader in het verborgene ziet? Dus ÛÛk in je hart!!! Als je de deur van je huis open laat staan, word je afgeleid door de dingen die buiten gebeuren. Wanneer de deur van je gedachten openstaat word je ÛÛk afgeleid! Je bent dan aanwezig, omdat je lichaam zich op die plek bevindt en je woorden tot God spreekt, maar met je hart en je gedachten ben je afwezig, omdat die uitgaan naar allerlei andere dingen. We moeten tijd nemen en de binnenkamer ingaan en de deur sluiten! SLUIT JEZELF OP!!! Laat je door niets afleiden! Zoek God in het gebed! Sluit de deur - letterlijk! Sluit de deur - geestelijk! D··r, in de binnenkamer, zal God met je spreken en ontvang je precies d¦tgene wat je nodig hebt om door de stormen heen te komen. Je wordt dan niet overrompeld, maar door God zÈlf voorbereid op de aanvallen van satan. Waarom? Omdat je persoonlijk met God spreekt. Matthȸs 7:7 Want ... wie zoekt zal vinden! Wie klopt, zal opengedaan worden! Wie bidt, ontvangt! Deuteronomium 4:29 zegt: Dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden, wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dit is de sleutel tot herstel en overwinning. Voor u, voor mij, voor uw gezin, uw huwelijk, voor de gemeente, etc. etc. Psalm 91:1 Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. 

 

http://www.gpnetwork.com/

 

Reacties

 

Romantic photo ma4-49.gif 

In Gods tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.

 

God betoont mij Zijn goedheid en liefde. Hij beschermt mij. Hij bevrijdt mij en geeft mij een schuilplaats. Achter Hem kan ik schuilen. Hij laat mij volken overwinnen.’ Psalm 144:2 Het Boek Steeds weer opnieuw klinkt in de Psalmen dat er een schuilplaats is voor de stormen van het leven. Degene die deze verzen heeft opgeschreven is een ‘ervaringsdeskundige’: David. Hij wist er alles van. David heeft heel veel benauwde momenten in zijn leven gekend, maar hij heeft ook ervaren dat God hem steeds weer opnieuw beschermd heeft. Hij leerde dat hij achter God kon schuilen. David werd in zijn leven voortdurend bedreigd door Saul. Deze probeerde hem steeds weer te doden. Maar God beschermde hem. Op een dag wordt het David te heet onder de voeten en hij vlucht naar het land van de Filistijnen. Hij denkt daar bescherming te vinden. In eerste instantie lijkt dat ook zo te zijn. De Filistijnen laten hem met rust en geven hem zelfs de stad Siklag. Maar God wil niet dat David zich verschuilt achter de Filistijnen, hij wil dat David achter hem schuilt. Hij laat dan ook iets gebeuren om David een lesje te leren. Op een dag, als David en zijn mannen ergens strijd leveren, vallen de Amalekieten Siklag binnen, vernietigen het en nemen de vrouwen en kinderen gevangen. David krijgt de schuld hiervan en zijn mannen keren zich tegen hem en dreigen hem te doden. Dan neemt David een goed besluit, hij zoekt zijn steun weer bij God. (zie 1 Samuël 30:6) David realiseerde zich opnieuw dat er maar één veilige plek is: bij God. Dit geldt ook voor ons. Er is een schuilplaats, een ‘geheime plaats’ waar God ons wil verbergen. Die geheime plaats is als het oog van een orkaan. Terwijl alles om ons heen stormt, is er voor ons een plek van rust en vrede. Dat lijkt nogal tegenstrijdig, want we ervaren tegelijkertijd zowel de storm als de vrede. Als wij ons terugtrekken in de geheime plaats, stopt de storm niet altijd direct, maar we zijn wel veilig! Een schuilplaats is wel iets, waar wij naar binnen moeten vluchten. Een schuilplaats zet zichzelf niet automatisch over je heen; je moet haar zoeken en naar binnen gaan om veilig te kunnen schuilen. Ren dus naar God toe! Zoek zijn tegenwoordigheid, want dat is onze schuilplaats. En in zijn tegenwoordigheid zijn wij onaantastbaar.

http://www.heartsync.nl/

 
Reacties

 

 

 

 

 Waterfalls photo ma15-42.gif

 

 

 

De geheime plaats

 

 

De kroon van het leven is voor de overwinnaar. Het is niet voor degenen die op hun gemak zijn in Sion. We moeten op onze plaats zijn waar God kan rekenen op onze vastberadenheid om door te gaan tot we de overwinning behalen, nooit opgevend en van geen nederlaag willen weten, altijd ons geloof laten zien en de overwinning verkrijgen. Geloof is de overwinning.

Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft (Joh.6:29).

Engeland is in oorlog geweest met Frankrijk. Er werden mensen gevangen genomen; onder andere een jonge drummer. Napoleon beval hem het geluid te spelen van een terugtrekking. De jongen  zei: “Nee!” Hij had er nooit een leren spelen. God wil niet dat wij ons terugtrekken voor de vijand maar dat wij het lied leren zingen van overwinning! Prijs de Heer! Er zijn twee soorten van juichen, het soort dat wij zelf maken, en het soort juichen waardoor jij opgebouwd word. Er zijn mannen van God, maar er zijn ook mannen die Gods mannen zijn. Er is een plek waar je rekening houd met God, maar er is een betere plek waar God bezit neemt van jou.

Vrees de Heer

Mijn grootste verlangen is mensen sterk te zien worden doordat ze tijd doorbrengen in de geheime plaats waar God aanwezig is, de plaats die bekend is bij hen die Hem vrezen. Wel, er zijn 2 soorten vrees. Een vrees waarin je bang bent voor God. Ik hoop niet dat deze vrees je eigen is. Gemeenschap met God, vrede en kracht – dat is Gods wil voor ons. Wat een ontdekking als zijn wil zich ontvouwt! De geheime plaats van God is voor hen die Hem vrezen op de tweede manier: met respect en eer. Mozes wist ervan. Hij vreesde God en zei tot Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken (Exodus 33:15).

 

In tegenstelling tot het moderne geloven, is vertrouwen in  God niet als koorddansen!

Oh, om te wonen in die geheime plaats, Zijn aanwezigheid! Wat zal deze aanwezigheid doen? Het zal ons aanmoedigen om geloof te hebben voor alles wat God zegt; het zal ons helpen om de beloften vast te grijpen. We zullen zo Gods inwoning in ons ervaren dat het een kracht word, de kracht van Gods aanwezigheid, tot het moment dat de dood wordt verzwolgen in de overwinning! We hebben een geweldige redding die gevuld is met inspiratie. Het kent geen beperkingen, het maakt de onmetelijke wonderen van God bekend. Er zijn mensen die verkondigen, “Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91:2)

Wie zullen het zeggen? Degenen die zich daaraan vasthouden! Hij die verblijft in de Heer, weet dat hij kan vertrouwen op God, en dat Hij hem zal beschermen voor het kwaad.

Vrij van de wet van zonde en dood

Er is geen ‘geschop’ in de geheime plaats – geen kwaad humeur en geen irritatie. Alles is weggevaagd als je verblijft in de aanwezigheid van de Almachtige, in Zijn bescherming. Zelf de allerbeste mens, maar onder invloed van satan, is niet goed, en kan niet blijven in Gods aanwezigheid. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou (1 Johannes 3:8). God zond Jezus in de kracht van Zijn macht. Hij veroordeelde het in het vlees zijn. De wet van de Geest van het leven vernietigde alles wat vernietigd moest worden. Dood als gevolg van zonde, maar leven als geschenk van God uit de hemel. Wij behoren tot de nieuwe schepping, en we bevinden ons op een prachtige plaats in ons leven. Kunnen wij onszelf daar houden? GOD kan ons daar houden.

Gods Woord: tegengif voor kwaad

Er was een tijd dat de kinderen van Israël hun harpen in de wilgen hingen als nederlaag. Soms doet een gelovige hetzelfde. Het lied van vreugde verlaat zijn hart. Maar dat hoeft niet te gebeuren. Ik heb vele mensen vrij zien komen van kwade machten. Je moet er op bedacht zijn dat er een grote zwakte in het land is: het is gebrek aan kennis. Mensen putten uit reservoirs die geen water kunnen houden, in plaats van zich te vullen met het Woord van God. Hij die in de aanwezigheid van God is, en in Zijn Woord, is meester over elke kwade situatie. We hebben geen angst! Wij zijn meer dan welke ziekte ook! Aan ons is de perfecte verlossing!

Wat betreft genezing die Christus ons beloofd in de verlossing, sommige mensen vragen, “Houd het stand? Blijft de genezing?” Ja! Wat God doet Hij voor eeuwig! Genezing is Gods plan, welke beter is dan elk ander plan! Sommigen lopen uit Gods plan door angst. Sommigen gooien Gods plan opzij voor een gevoel. De Bijbel heeft zoveel dierbare beloften, met rijkdom boven elke andere prijs, wat God met ons van plan is. Zoek naar Gods plan. Wees niet ongelovig, want de twijfelaar krijgt niets. Echt geloof is gevestigd, onveranderlijk, en daarmee krijg je alles wat God voor jou in petto heeft.

Gevestigd geloof

“Hoe kan ik een gevestigd geloof krijgen?” vraag je jezelf af. Verblijf in de schaduw van de Almachtige. Ga niet je positie veranderen, maar blijf in de aanwezigheid van God, in de glorie van God. Want het geheim van de overwinning is te verblijven bij de Overwinnaar. Jezus is de Auteur en de Voltooier van uw geloof. Door het geloof in Hem, kwam je tot de Vader, je leven is geborgen met Christus in God. Je hebt geen beperking, wanneer de heilige adem een innerlijke kreet in je blaast, richting de Vader.

Ken je Zijn naam? Als je Hem kent, zal God je in een veilige vesting zetten (Psalm 91:14). En je kunt vragen wat je wilt – gemeenschap met Jezus, Goddelijk broederschap –  en het zal je gegeven worden! Het komt door het kennen van Jezus naam. “Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren” (Psalm 91:15). Voedt je met Zijn Woord. Tegen degenen die dat doen zegt God: “Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien” (Psalm 91:16).

http://thepresenceseeker.wordpress.com/

 

Reacties
Categorie lijst
...

  

 

 

 You are a fountain springing up in a garden,

a well of living waters,

and flowing streams from Lebanon.

  Song of Solomon 4:15

 

  

A garden locked is my sister, my bride,

A rock garden locked,

a spring sealed up.

Your shoots are an orchard of pomegranates

With choice fruits, henna with nard plants,

Nard and saffron, calamus and cinnamon,

With all the trees of frankincense,

Myrrh and aloes,

along with all the finest spices.

 Song of Solomon 4:12-14

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

  Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

My Beloved has gone

down to his garden,

            to the beds of spices,

to browse

in the gardens and to gather lilies.

I am my Beloved’s and my Beloved is mine;

he browses among the lilies.

 

Song of Solomon 6:2-3

 

 

  

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl