Secret Garden
Secret Garden

 

 

 

How beautiful is your love, my sister, my bride!

How much better is your love than wine,

And the fragrance of your oils

Than all kinds of spices!

Your lips, my bride, drip honey;

Honey and milk are under your tongue,

And the fragrance of your garments

is like the fragrance of Lebanon.

 

 Song of Solomon 3:10-11

 

 

 

 

 

 

 Peace like a river

Love like a fountain

The wind of Your Spirit is blowing

everywhere

 

Joy like a fountain

Healing spring of life

Come Holy Spirit

Let your fire fall

 

      

 

 

 

Worstelen met of sámen met God

Op een dag loop je vast. Wij hebben allemaal eens ervaren dat God op een beslissend moment Zijn engelen uitzendt om ons te helpen (Ps.91). Alsof we Hem ná konden rekenen. Net zovaak hebben we meegemaakt dat wij dingen niet op een rijtje krijgen. God verhoort niet of grijpt niet in. Zeker, alle gebrokenheid, onvolmaaktheid en kwaad komt niet van God én straks komt de volmaaktheid. Dat staat als een huis! Wij leven nu in een wereld waar geldt: 'Wie bidt ontvangt' én waar blijkbaar tegelijk momenten niks gedaan kan(?) worden om het kruisoffer van Jezus tegen te houden en dat mensen waarom dan ook sterven, oud én jong.

Wat kunnen we erover worstelen mét God. Maar worstelen met God verlies je en maakt verder van God los, verbittert! Jacob worstelde er ook zo mee (Gen. 32-33). Hij moet zijn broer Esau ontmoeten en heeft alle reden om daar als een berg tegen op te zien. En voordat hij zijn broer zal ontmoeten raakt hij ook nog in gevecht met God. Bijzonder is dat dit gevecht van Gód uitgaat. Ik denk dat dát typerend is voor al onze worstelingen. Niet wij worstelen met God, maar vanuit de kant van God komt er een gevecht. Dingen worden plotseling anders dan dat je eerder van God ervaren hebt. Zoals je met God was opgevoed, zoals je Hem zag: het begint je aan te vallen, te knokken in je, mét je zelfs. Er komt een kloof. Je godsbeeld valt je aan. Dat gevecht kan zo heftig worden dat de Here er nb Zijn hand vol aan heeft; vol aan jou.

Duidelijk in de worsteling van Jacob is dat de Here Jacob tegen zijn verstand en gevoel in ermee te hulp wil komen. Dit blijkt dus niet een worsteling van Jacob mét God te zijn of tégen God, maar een worsteling om samen mét God Esau tegemoet te gaan. Jacob wil dan ook uit die worsteling, aanvechting de zegen van de Here verkrijgen: Ik staak dit gevecht pas als U mij zegent. Dat doet hij door de Here in plaats van tegenstander tot zijn bondgenoot te maken ín zijn strijd met zijn broer.

Dit is een les voor ons: De Here tot je bondgenoot maken tegenover je pijn, verdriet en gemis. In mijn ogen is dat ook Jezus' missie geweest en door de Heilige Geest is Hij - doet Hij zo nóg. De Here maakt zich één met ons tégenover ons probleem. Hij vereenzelvigt Zich met ons in zo'n situatie. Hij zegt: in jouw ziek, eenzaam en verdrietig zijn, ben Ik dat óók (Matth. 25). Daarom moeten we onze strijd met onze moeiten niet tégen God uitvechten, alsof God het probleem is, maar samen mét God, met de Here Jezus die strijd te lijf gaan. Hem ervoor inschakelen; laat Hém dat gevecht maar doen! Er is niks waarin Hij ons niet aanvoelt, meevoelt en Hij laat er ons ook nooit mee zitten. Hij trekt ons lot Zich aan. Hij lijdt er Zelf óók onder. Ds. Geert Boogaard die drie kinderen moest verliezen én zijn vrouw schrijft dan: 'Wie heeft haar leven ingekort en van haar jaren afgedaan? Ik weet het niet, ik zeg niet: God; ik spreek Hem liever vragend aan: Vond U het ook zo'n zware dag, toen zij te sterven lag?' In die strijd krijgen wij de Heilige Geest en Die geeft ons vrede in onze situatie; een vrede die alle verstand te boven gaat. Voor mij is dit de juiste houding in ons omgaan met zorgen. Niet knokken mét God over je berg van zorgen, maar sámen met God die berg tegemoet gaan. Zoals iemand zei: 'Als ik al die ellende zie, zeg ik nooit: Waarom doet God daar niks aan. Ik zeg altijd: Gelukkig is God er ook, als Die er niet was, dan zou het nog veel erger, moeilijker zijn.'

Zo hebben ook die 'geloofdshelden' geleefd uit Hebreeën 11. Van deze mensen staat dat ze in het geloof gestorven zijn en géén van Gods beloften in vervulling zagen gaan. Blijkbaar wisten deze mensen dat het net zo goed kan dat God pas vervulling van Zijn beloften gaat geven op de nieuwe aarde (13-16). Toch haakten deze mensen niet af. Die belofte was voldoende voor hen. Ze zijn ermee doormidden gezaagd, voor de wilde dieren gegooid (17-40), God greep niet in en soms gingen ze die weg zelfs zingende. Zoals vrienden van ons die lichamelijk erg weinig kunnen en hebben, maar bruisen van geloof, hoop en liefde en de karrentrekkers zijn van hun kerk. Toen ze wat te vieren hadden zeiden ze: 'Wij willen vandaag niet denken aan wat we niet kunnen en niet hebben.' Met God springen ze over hun muur van zorgen (David). Gods kracht wordt in hun zwakheid volbracht (Paulus).

Hoe je tot zo'n visie komt? Door ons gesprek mét God, ons gebed: Ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent. Tegen de berg zeggen hoe groot God is en tegen God hoe groot de berg is! Ons gebed is de kracht om verder te kunnen. Niet dat de situatie dan altijd anders wordt. Er is geen enkele garantie dat ik krijg wat ik vraag. Soms komt dat pas op de nieuwe aarde. Maar ík word anders in die situatie. Er tekent zich een regenboog af in de wolken. Die staat altijd tégen het noorden: juist waar de kou vandaan komt en 't donker is. En als er geen engel komt om uit de narigheid te halen, komt een engel je er dwars doorheen leiden: een geleide-engel. Toon Hermans bidt dan: 'Heer, toen ik in het diepe dal zat en geen spatje meer zag van het licht op de top, heb ik U aangeroepen en het werd lichter. Het licht kwam in het dal, en langs het licht klauterde ik weer omhoog, moeizaam, maar eenmaal aan de top zag ik het licht in volle glorie. Het leed was geleden, en dankbaar heb ik Uw licht omhelsd. Nu weet ik zeker: U bent het stralende licht aan de top van de berg, maar ook de schittering van het vonkje in het dal.'

Ds W. van Herwijnen

(Ds. van Herwijnen is PKN-predikant in Zwijndrecht. Dit artikel is in verkorte vorm als column gepubliceerd in het Nederlands Dagblad, n.a.v. de brand in Kampen, waarbij vier kinderen om het leven kwamen. Van zijn hand verschenen verschillende werken, o.a. 'Als je het moeilijk geloven kunt' en 'Op Gods weg blijven'.)

Reacties

 

 

 photo sc2092.gif 

 

 

Dingen samen met God ondernemen

 

 

Dingen met God ondernemen

 

23.1.  Doe alles in overleg met de Heer

 

Spreuken 3:6;  "Ken Hem in al uw wegen"

 

Spreuken 3:5,6.

Vertrouw op de Here met uw ganse hart ,

en steun op uw eigen inzicht niet.

Ken Hem in al uw wegen,

dan zal Hij uw paden recht maken

 

Bespreek alles met God.

 

23.2.  Zoek in alles de leiding van God

 

+ Efeze 5:17.

"En weest niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is"

 

Heer, wat zal ik doen?

Hoe zal ik dit aanpakken?

 

Zie weer Spreuken 3:5,6

"en steun op uw eigen inzicht niet"

 

23.3.  Of iets lukt hangt uiteindelijk van God af

 

+ Psalm 127:1,2.

"Als de Here het huis niet bouwt tevergeefs zwoegen de bouwlie­den daaraan; als de Here de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is voor u tevergeefs dat gij vroeg opstaat en laat opblijft, brood der smarten eet - Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap"

 

+ Johannes 15:5.

"zonder Mij kunt gij niets doen"

(Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel  vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.)

 

+ Spreuken 10:22.

"de zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe"

 

23.4. Besef dat God boven alle dingen staat

 

Hij is het die uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt.

Dat geldt voor alle dingen. Er is geen toeval.

 

God is bij alles betrokken en Hij stuurt alles.

Ook de moeilijke dingen geschieden onder zijn toelating.

Die akelige dingen laat Hij medewerken ten goede. Zie: Rom. 8:28.

 

 

+ Efeze 1:11.

"Hem nu die in alles werkt naar de raad (naar het be­sluit) van zijn wil"

 

+ Mattheus 10:29-31.

"Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. Weest dan niet bevreesd; gij gaat vele mussen te boven." God is zelfs betrokken bij het vallen van een musje. Het vallen van een mus gaat niet buiten God om.

 

+ Spreuken 16:33.

"het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here"

Zelfs het vallen van een dobbelsteen staat onder Gods kontro­le.

 

+ Openbaring 3:7.

"Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten en Hij sluit en niemand opent".

God bepaalt of een deur open of dicht gaat en niemand anders.

 

+ Daniel 2:21.

"Hij zet koningen af en stelt koningen aan"

God zet koningen af of stelt ze aan.

God staat ook boven deze dingen.

 

+ Openbaring 17:17.

"want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen"

 God kan ook de harten van mensen sturen. Zodat ze de dingen doen waarvan God wil dat ze die doen. Zodat ze de keuzes maken en besluiten nemen die God wil.

 

+ Romeinen 8:31.

"Als God vóór ons is, wie (of wat) zal tegen ons zijn?"

 

Als God achter je staat is er alle reden om optimist te zijn. Daarom geldt voor ons het: "wat zou een mens mij doen?" (Hebr. 13:6) Als God iets wil, dan kan een mens of welk ander schepsel ook Hem niet tegen­houden. God kan mensen opzij schuiven (vervangen) of mensen van gedachten laten veranderen.

 

"Ik weet dat God de weg mij banen zal,

 want als Jezus in mij woont

 en in mij zijn kracht betoont

 weet ik ook dat God de weg mij banen zal."

 

+ Jesaja 45:2.

"Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen"

 

23.5.  Bidt om Gods zegen op je bezig zijn

 

Dat geldt voor alle dingen.

 

Heer, wilt U het leiden.

Heer, wilt U het zegenen.

Heer, wilt U maken dat het gaat lukken.

Heer, wilt U mij voorspoedig maken.

 

+ Spreuken 16:3.

"Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken"

 

beveel = aanbevelen = vragen om zijn zegen op wat je doet

 

+ Psalm 90:17.

"bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat"

 

bevestigen = zegenen/laat merken dat u meewerkt

 

+ Jakobus 4:2.

"gij hebt niets, omdat gij niet bidt"

 

23.6.  Je moet in geloof bezig zijn - in vertrouwen op God

 

+ Romeinen 14:23.

"en al wat niet uit geloof is, is zonde"

 

+ Psalm 37:5.

"Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem en Hij zal het maken."

Wentelen d.w.z. als je er voor gebeden hebt (en je er rust op hebt) moet je er aan beginnen. Bidt dan: "Heer, ik ga het doen. Wilt U het maar zegenen en opvangen. Wilt u voor mij uitgaan en de weg banen"

 

+ 2 Samuel 10:12.

"de Here doe wat goed is in Zijn ogen"

Laat het resultaat aan God over.

 

Als het niet lukt (geen zegen erop), dan extra bidden:

- Here wat heeft dit te betekenen?

- Ben ik verkeerd bezig?

- Als het belangrijk is, wilt U het mij dan laten zien?

 

Als je iets probeert te doen en er rust geen zegen op, dan zou het kunnen zijn dat je er mee moet stoppen. Welke leiding heb je van God ontvangen bij de start? Vraag de Heer wat je mogelijk fout doet. Eventueel een nieuwe bevestiging vragen. Waar wijzen de bakens op? Wat zegt het Woord van God, hoe is de leiding van Gods Geest, waar wijzen de omstandigheden op, wat zeggen raadgevers, hoe leeft het bij je (geestelijke) medegelovi­gen?

 

+ Marcus 9:28.

"Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?" Dat is een goede vraag en een goed gebed om zelf ook gere­geld te bidden. "Here, waarom heb ik het niet gekund? Waarom is het mis­lukt?"

 

Rekenend op uw beloften ben ik verwinnaar te allen tijd.

 

Als je in de wil van God bent (als je serieus, naar je beste kunnen, de wil van God hebt gezocht), dan mag je rekenen op de zegen (de bijstand/de hulp van God) op je aktiviteiten.

 

 

 

 

 

23.7.  Weest tevreden met hoe God het leidt en besluit

 

+ Hebreen 13:5

   "weest tevreden met wat gij hebt"

 

(13:5,6;  "want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Here is mij een helper,…, wat zou een mens mij doen?")

 

Echter geef het niet te gauw op. Houdt vast aan Gods duidelij­ke beloften, desnoods tegen alles in. Doe ook je mond wijd open in gebed opdat God hem kan vullen. "Gij hebt niets, omdat gij niet bidt" (Jak. 4:2). Laat je door God doorlichten om te zien of je zelf de zegen in de weg staat (Psalm 139:23,24).

 

+ Psalm 18:31.

"Gods weg is volmaakt"

De Vader weet het het beste.

Gods weg is de beste, de beste, altijd.

 

+ Job 1:21.

"De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd"

 

Wees blij met wat God je geeft, maar je moet ook bereid zijn om het weer los te laten als God het zo stuurt. Dat geldt voor mensen, dingen maar ook voor aktiviteiten.

 

 http://www.deboodschapvandebijbel.nl

Reacties
Categorie lijst
...

  

 

 

 You are a fountain springing up in a garden,

a well of living waters,

and flowing streams from Lebanon.

  Song of Solomon 4:15

 

  

A garden locked is my sister, my bride,

A rock garden locked,

a spring sealed up.

Your shoots are an orchard of pomegranates

With choice fruits, henna with nard plants,

Nard and saffron, calamus and cinnamon,

With all the trees of frankincense,

Myrrh and aloes,

along with all the finest spices.

 Song of Solomon 4:12-14

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

  Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

My Beloved has gone

down to his garden,

            to the beds of spices,

to browse

in the gardens and to gather lilies.

I am my Beloved’s and my Beloved is mine;

he browses among the lilies.

 

Song of Solomon 6:2-3

 

 

  

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl